PDF
Обратно към списъка

Актуализация: 10.09.2018

Получаване на плащания от Купувачи чрез Интернет

Основни понятия

Генерално споразумение – Генерално споразумение за платежни услуги, чиито условия се прилагат за Търговeцa. 

Търговец – Клиентът на системата Paysera, който продава стоки и услуги, използвайки една или повече услуги за получаване на плащания за Търговци, посочени в Системата и предоставени от Paysera.
(*Уточнение: Когато разпоредбите на Генералното споразумение за платежни услуги се прилагат за всички Клиенти – както Търговци, така и други Клиенти, се използва терминът "Клиент", а когато разпоредбите на Генералното споразумение за платежни услуги се прилагат само за Търговци, се използва терминът "Търговец").

Купувач – платецът и/или крайният получател на предоставяните услуги и стоките, продавани от Търговеца, ползващ Системата за получаване на плащания.

Проект – подробно описание на стоките и/или услугите, предоставяни от Търговеца за целите на получаване на плащания от Купувачите за стоки или услуги, предоставяни им от Търговеца, чрез методите, посочени в Системата.

Общи разпоредби

1. Услугата за получаване на плащания чрез Интернет осигурява на Търговеца възможност да получава плащания от Купувачи, използващи Paysera акаунт, системите за електронно банкиране, посочени в Системата, кредитни и дебитни карти, обозначени в Системата, платежни инструменти, издадени от Paysera и други методи, посочени в Системата. 

2. При използване на тази услуга за Търговците са приложими всички разпоредби на Генералното споразумение и допълнителните условия, залегнали в това Допълнение. Термините в настоящото Допълнение се използват в смисъла, посочен в Генералното споразумение.

3. Начините за получаване на плащания са указани provided тук. Конкретни начини за получаване на плащания се избират от Търговеца на неговия/нейния Акаунт при подаване на Проекта. Ако се изискват конкретни лични данни на Купувач, за да може Търговецът да изпълни своята дейност (например ЕГН), Търговецът трябва да уведоми за това Paysera и да поръча конкретната услуга за предаване на данни на Купувача. Търговецът гарантира, че има право да събира подобни данни и да ги обработва в съответствие с изискванията, определени в правните актове. Paysera има право да откаже да предостави конкретни лични данни на Купувача, ако това нарушава изискванията за защита на личните данни.

4. За да използва тази услуга, Търговецът трябва да предостави своя Проект на Paysera, како и други документи, изисквани от Paysera.

5. Paysera има право да откаже да потвърди Проекта и да предостави услугата на Търговеца без обяснение.

6. Услугата се предоставя, след като Paysera потвърди Проекта на Търговеца и Търговецът извърши интеграцията в съответствие с инструкциите за интеграция, предоставени от Paysera. Търговецът може да ползва услугата за получаване на плащания само в такива електронни магазини на Търговеца и само от такива Интернет адреси (URL), които са били предвидени в Проекта, заявени от Търговеца и потвърден от Paysera. Ако възникнат изменения в посочената в потвърдения Проект информация, Търговецът трябва незабавно да информира Paysera. Измененията на Проекта се подават и потвърждават съгласно същата процедурата, приложена и за самия Проект.

7. Paysera предоставя услугата по получаване на плащания от Купувачите чрез Интернет само при условие, че Търговецът, който има за цел да използва поне един от методите за получаване на плащания от Kупувачите чрез Интернет, се задължи да инсталира и използва метода за получаване на плащания чрез Paysera сметка. Ако Търговецът не изпълни вмененото с тази клауза задължение, другите методи за получаване на плащания ще бъдат девактивирани в срок от 14 (четиринадесет) работни дни след изпращане на уведомлението към Търговеца. В случай на повторно нарушение на тази клауза, предоставянето на услуги може да бъде преустановено без предизвестие.

8. Допълнението "Получаване на плащания чрез Интернет с разплащателни карти" се прилага за Търговеца, който иска да ползва услугата за получаване на плащания чрез кредитни и дебитни карти, заедно с настоящото споразумение и другите упоменати, и той/тя трябва да отговаря на всички изисквания на гореспоменатото Допълнение.

9. Когато Търговецът е юридическо лице, с приемането на условията на това Допълнение Търговецът (представляващият) потвърждава, че лицето, което действа от името на Търговеца, разполага с всички необходими правомощия, за да поръча тази услуга от името на юридическото лице. Търговецът е длъжен да предостави всички документи, нужни за потвърждаване на тези правомощия, по искане на Paysera.

Цени и Платежна процедура

10. Цените за получаване на плащания чрез Интернет са посочени тук. Търговецът потвърждава, че той/тя се е запознал внимателно и в детайли с цените и условията за получаване на плащания, парични преводи, както и с всички услуги на Paysera, които са приложими за него/нея и са от значение за Търговеца. 

11. Сумата (комисионната), която принадлежи на Paysera, се приспада автоматично след като Търговецът получи плащане. Ако комисионната не бъде приспадната по време на операцията, Paysera има право да удържи комисионната по-късно. Комисионната се изчислява в центове, закръглени към горната половина.

12. Търговецът се задължава да не налага никакви допълнителни такси, когато Купувачите избират да плащат на Търговеца през Системата и не чрез други платежни системи, да не налага допълнителни ограничения, които биха могли да дискриминират Купувачите при плащане чрез Системата, както и начините на плащане, предлагани чрез Системата.

13. Paysera приема от Купувача сумата, посочена в платежното нареждане (документа) и автоматично уведомява информационна система на Търговеца за извършеното плащане. Системата също така информира Купувачите за чакащи нареждания. Търговецът по свой избор може да се откаже от тази функция.

14. Paysera уведомява и Търговецът потвърждава, че разбира, че за определени начини на плащане (например услуга по иницииране на плащане) информацията за успешно плащане на Купувача означава само потвърждение, че Купувачът е извършил плащането, но не е потвърждение, че плащането е получено. Paysera не гарантира, че Купувачът по-късно няма да отмени плащането и средствата ще бъдат заверени по сметката на Търговеца. При предоставяне на услуги или продажба на стоки без получаване на плащането (или когато плащането е резервирано, съгласно условията на настоящото допълнение), Търговецът действа на свой собствен риск. Търговецът може да избере да получи информация за получено плащане само след като средствата бъдат заверени по неговата сметка.

15. Paysera заверява със сумите за стоки и услуги, които принадлежат на Търговеца, Paysera сметката на Търговеца, открита в съответствие с условията на Генералното споразумение.

16. По силата на отделна заявка от страна на Търговеца и със съгласието на Paysera, Paysera може да предостави на Търговеца възможност да избере всички средства, постъпили по сметката, да бъдат автоматично конвертирани в една валута.

17. Търговецът се съгласява, че Paysera може да използва приходите или част от приходите, получени от Търговеца за предоставената услуга, по своя преценка, за да плаща бонуси на Купувача, и това ще се счита за отстъпка, косвено предоставяна на Купувача от Търговеца.

18. Търговецът гарантира, че Купувачът няма да бъде таксуван допълнително за закупуване на стоки/услуги чрез Системата.

19. Извлечението по сметката за услугите, посочени в настоящото Допълнение и предоставени на Търговеца, както и удържаната такса за комисионна, ще бъде качено в Системата или, по искане на Търговеца, се изпраща на имейл адреса, подаден от Търговеца. Извлечението по сметката е равностойно на ДДС фактура, издадена за финансови услуги, освободени от ДДС и конкретизирани в член 28 от Закона за ДДС, в съответствие с клаузи 18-1 от Правилника за издаване и признаване на счетоводните документи, използвани за изчисляване на данъци, потвърдени от Резолюция на правителството на Република Литва, издадена на 29 май 2002 г. под No 780. При искане на Търговеца да получи писмено извлечение, подписано и подпечатано от Paysera, се начислява такса, определена от Paysera.

20. Paysera съхранява копия от платежни нареждания за не по-малко от 6 (шест) месеца, но не по-дълго от определеното от приложимото законодателство.

Възстановяване на суми

21. Ако плащане, прието в полза на Търговеца, трябва да бъде върнато на Купувача, Paysera възстановява цялата или част от сумата на Купувача по писмено искане на Търговеца или по искане, подадено в Системата. Възстановяването на средства се извършва по същия начин, по който е извършено плащането (не се предлага възстановяване на сума в брой). Комисионната, наложена на Търговеца за приемането на подобно плащане, не се връща на Търговеца. Преди да бъде извършено възстановяването на суми към Купувача, Системата показва комисионната за услугата за връщане на суми. 

22. В случай, че плащането, прието в полза на Търговеца, е извършено по неразрешен начин (кражба на платежни инструменти, пароли или други случаи, когато плащането се счита за неоторизирано) и са били удържани безвъзвратно средства от Paysera, Paysera има правото на удържи същата сума от Търговеца и Търговецът трябва незабавно да прехвърли на Paysera удържаната сума и да възстанови на Paysera всички разходи и разноски, направени вследствие на такива неоторизирани плащания. Paysera не поема риска и не носи отговорност за щетите, причинени от неразрешени плащания, извършени чрез трети системи. Ако Търговецът не разполага с достатъчно средства в Системата, за да възстанови претърпените загуби, той/тя трябва да преведе необходимата сума по банковата сметка, посочена от Paysera, в рамките на 7 (седем) календарни дни след получаване на уведомлението. Paysera уведомява Клиента за всеки подобен случай чрез индивидуално известие по електронната поща.

22. В зависимост от категорията на Проекта и метода на плащане, Paysera има право да определя размера на средствата, който да бъде поддържан по Paysera сметката на Търговеца (паричен резерв), за да се гарантират вземанията на платците, наложени към Търговеца, произтичащи от спорове. Размерът на резерва се определя индивидуално за всеки Търговец, в зависимост от следните фактори: 

23.1. Търговецът напълно прекратява своя бизнес или прекратява по-голямата част от него; 

23.2. Търговецът променя съществено своя бизнес модел; 

23.3. дейността на Търговеца е по-рискована в сравнение с дейността на други Търговци, предоставящи аналогични услуги;

23.4. общото финансово състояние на Търговеца се е променило;

23.5. Търговецът е в несъстоятелност/неплатежоспособност или по други причини не може да изплаща задължения на определения падеж; 

23.6. Paysera по своя собствена преценка основателно счита, че Търговецът не може да изпълнява своите задължения, съгласно Генералното споразумение и това Допълнение; 

23.7. Paysera получава много оплаквания от Купувачи относно услугата по получаване на плащания, съгласно настоящото споразумение, заявки за възстановяване на суми, доклади за неоторизирани плащания. Много означава повече от 2% от всички платежни операции, извършени в полза на Търговеца. 

24. Страните могат да обсъждат размера на резерва и срока в отделно споразумение. 

25. Paysera може да приложи временно резервиране на парични средства, получени по Paysera сметката на Търговеца. Стандартният процент и срок на подобна блокировка са посочени тук. Условията и процентът могат да бъдат променени, като Tърговецът бъде уведомен 30 календарни дни предварително. Ако Купувачът отмени плащането или Paysera не получи средствата по други причини, Paysera удържа резервираната сума от сметката на Търговеца.

Техническа интеграция на услугите

26. Търговецът, който има за цел да използва услугата за получаване на плащания чрез Интернет, описана в това Допълнение, се задължава да свърже своята система с тази на Paysera, в съответствие с инструкциите, предоставени от Paysera тук.

27. Търговецът разбира и се съгласява, че неправилната интеграция може да предизвика допълнителни натоварвания на Системата, които не са желателни и приемливи. Ето защо, той/тя трябва да гарантира, че свързването ще бъде стриктно изпълнено, съгласно инструкциите.

28. Paysera може да промени решението за техническа интеграция на услуги без ограничения и по всяко време. Уведомлението за каквито и да е промени, които изискват корекции в софтуера на Търговеца, се извършва най-малко 90 (деветдесет) дни предварително. Търговецът разбира, че след като Paysera промени Инструкциите за интеграция и информира Търговеца, Търговецът от своя страна трябва да актуализира връзката на системите за своя сметка и най-късно в рамките на 90 (деветдесет) дни от датата на уведомлението. Необходимите промени от страна на Търговеца се извършват за сметка на Търговеца.

Потвърждения и споразумения на страните

29. Търговецът се задължава винаги да информира Купувачите, че Системата ще се използва за извършване на плащания.

30. Ако се изискват конкретни лични данни на Купувач, за да може Търговецът да изпълни своята дейност (например ЕГН), и Търговецът е поръчал конкретната услуга за предаване на данни на Купувача, Paysera гарантира, че Купувачът ще може да разреши плащане само при условие, че се е съгласил данните, изисквани от Търговеца, да бъдат предадени на Търговеца.

31. Търговецът няма право да използва лого на банки или други платежни системи без писмено съгласие на собствениците им, с изключение на случаите, в които собствениците на системите не изискват такова съгласие..

32. Ако на уеб сайта на Търговеца се използват имена или друга информация за банки или други платежни системи, тези данни се предават от системата Paysera, за да могат данните да отговарят на изискванията, определени от притежателя на данните. Търговецът се задължава да проследява промените в логото, името или друга информация на доставчика на платежни услуги и да актуализира тези данни на своя уеб сайт в рамките на 1 (един) месец от настъпването на съответните промени.

33. Регистрацията на Търговеца в Системата означава неговото/нейното потвърждение и гаранция, че при предоставянето на услуги и продажба на стоки на Купувачи Търговецът ще действа честно и по такъв начин, че да отговаря на интересите на Paysera, Търговеца и Купувача. Търговецът отговаря за съдържанието на своя уеб сайт. Търговецът също се ангажира да предоставя услуги и да продава стоки на Купувачите коректно, навреме и качествено.

34. Търговецът потвърждава, че притежава всички необходими права на собственост за продажбата на стоки и/или услуги и гарантира, че Системата няма да бъде използвана от трети лица, които не са упълномощени да ползват Системата.

35. Търговецът гарантира, че всички действия на Търговеца, свързани с изпълнението на Споразумението, както и продадените стоки и/или услуги, предоставяни от него/нея, ще бъдат съобразени със законодателството на Република Литва и държавата, където се продават стоките и се предоставят услугите. Всяка отговорност за последствията, произтичащи от неспазването на тези задължения, се носи от Търговеца.

36. При предоставяне на услугата, посочена в настоящото Допълнение, Paysera не носи отговорност за продадените стоки и/или услугите, предоставени от Търговеца, и последствията, произтичащи от продажбата на стоки и/или предоставянето на услуги. Paysera също не гарантира, че другата страна по транзакцията, създадена от Търговеца (Купувача), ще изпълни транзакцията (например когато плащането не е отменено или не са изпълнени други действия). Ако другата страна (Купувач) на транзакцията, извършена от Търговеца, не завърши транзакцията, това се счита за дълг на Купувача или друго нарушение на задълженията спрямо Търговеца. Paysera също така не гарантира самоличността на Купувача.

37. Страните (Търговецът и Paysera) се задължават да гарантират правилното прилагане на организационните и техническите средства, предназначени за защита на личните данни на Купувачите от случайно или незаконно унищожаване, подмяна, разкриване или друго незаконно обработване, както е установено от приложимите правни актове.

38. Личните данни на Купувачите, като платци, се обработват съгласно изискванията на Закона за правната защита на личните данни на Република Литва и Общия регламент за защита на данните на ЕС. Принципите за обработка на лични данни са регламентирани от Декларацията за поверителност.

39. Страните (Търговецът и Paysera) се ангажират да не съхраняват идентификационни данни за Платежни инструменти на Купувачите, да обезпечат поверителността на идентификационните данни на Платежните инструменти на Купувачите и личните им данни и гарантират, че такива данни няма да станат достояние на трети лица, включително служители на Търговеца.

40. Страните (Търговецът и Paysera) се задължават да не изискват допълнителни данни на Купувачите, включително идентификационни инструменти, използвани от Купувачите при извършването на транзакции чрез системи за електронно банкиране. Купувачите трябва да предоставят само информация, която е необходима за доставката на стоки или предоставяне на услуги.

41. Използвайки услугите на Paysera за бизнес или професионални цели, се препоръчва Търговецът да постави "Етикет за качество и надеждност" на уебсайта на Търговеца по време на периода на валидност на Споразумението, заедно с препратка към Системата, следвайки указанията, дадени тук.

42. Търговецът се съгласява неговото/нейното лого и описание на предлаганите услуги и/или продавани стоки да бъдат показани в Системата. Paysera има право да изтрие това описание от Системата без отделно предупреждение и без да посочва причини за това заличаване.

43. Търговецът трябва незабавно, но не по-късно от 5 (пет) работни дни преди настъпването на промени, да информира Paysera за каквито и да било промени, включително информация, свързана със законовия статус на Търговеца (юридическото лице, представлявано от него/нея), типа дейност, упълномощените лица с право на подпис, Интернет адрес и друга информация, която може значително да повлияе изпълнението на Генералното споразумение и това Допълнение. Търговецът е отговорен за всички последствия, произтичащи от неправилно изпълнение на това задължение и при несвоевременното предоставяне на гореспоменатата информация.

44. Търговецът трябва незабавно да уведоми Paysera за всички обстоятелства, поради които е причинена или би могла да бъде причинена вреда върху информационните системи и/или изпълнението на споразумението, както и да предостави и друга информация, която може да е необходима за правилното изпълнение на споразумението.

Забранени дейности

45. Забранените дейности са посочени в раздел 9 на Генералното споразумение.

46. Когато приема плащания чрез Интернет, Търговецът също така няма право да:

46.1. приема плащания в нерегулирана и/или неконтролирана виртуална валута;

46.2. посочва некоректна цена на стоки/услуги или да не посочва цялата цена;

46.3. рекламира, ползвайки SPAM (например изпращане на голямо количество имейли, Skype и ICQ съобщения или други интернет средства за комуникация);

46.4. предоставя на Купувача сравнение между цените на начините на плащане.

47. Търговецът е длъжен да се увери, че предоставяните услуги/продаваните стоки отговарят на и не нарушават законодателството на съответната държава, където услугите се предоставят/стоките се продават, както и че той/тя притежава всички необходими разрешения и/или лицензи за извършване на съответната дейност.

48. Ако стане видно, че Търговецът не е изпълнил или е нарушил ограниченията за извършване на забранени дейности, посочени в Допълнението, или неговата/нейната дейност не отговаря на/e нарушила законодателството на дадена държава и поради тази причина Paysera е претърпяла загуби (например били са наложени глоби, необходими са били обяснения, прекратено е споразумение с оператор), Paysera има право да приспадне по собствена воля от сметката на Търговеца всички разходи и загуби, понесени в резултат на такова нарушение на Търговеца, за което търговецът дава своето неотменимо съгласие в това Допълнение. Ако няма достатъчно средства по сметката на Търговеца за покриване на разходите, Търговецът се задължава незабавно да преведе сумата на понесените загуби, посочена от Paysera, по сметка, указана от Paysera.

Преустановяване на услуги

49. Ако стане видно (например е обявено публично), че Търговецът не е в състояние или няма да бъде в състояние да предоставя услуги на Купувача (например е в несъстоятелност), Paysera има право да прекрати услугата за получаване на плащания и/или изплащането на получените плащания (за срок до 180 дни) за Търговеца, оставяйки възможността да бъдат върнати средства на Купувачи чрез Системата. Тази клауза не се прилага, ако Търговецът предостави документи на Купувача, които потвърждават способността на Търговеца да предоставя услуги на Купувача.

50. Paysera, действайки разумно и вземайки предвид интересите на Търговеца, по всяко време има право да ограничи предоставянето на част или всички услуги без предварително предупреждение, да преустанови предоставянето на услугата, описана в това Допълнение и/или да замрази (задържи) плащания, получени от името на Търговеца, до 180 (сто и осемдесет) дни, да прекрати договорните отношения и да откаже да предоставя услуги в бъдеще, ако стане явно, че:

50.1. Търговецът не спазва или нарушава изискванията на раздел "Забранени дейности" на това Допълнение;

50.2. разпространяването на стоки или услуги на Търговеца може да навреди на бизнес репутацията на Paysera;

50.3. ако задълженията на Търговеца, поети на базата на това Допълнение, са нарушени или е налице реална (основателна) опасност да бъдат нарушени, или могат да бъдат увредени основателни интереси на Купувачите в резултат на по-нататъшното предоставяне на услуги;

50.4. ако процентът на неправомерни ("измамни") плащания, приети в полза на Търговеца, надвишава 5% (пет процента) като брой или сума. "Измамни" плащания включва нерегламентирани плащания и плащания, извършени с помощта на незаконно управлявани платежни инструменти и/или средства;

50.5. Търговецът използва услугата за получаване на плащания на уеб адреси (URL), които не са посочени в Проекта на Търговеца или неговите изменения и не са били потвърдени от Paysera, като по този начин се нарушава установената процедура;

50.6. във всички други случаи, определени в Генералното споразумение за платежни услуги.

51. Paysera уведомява Търговеца за такова ограничение на предоставянето на услуги незабавно (в рамките на един час) и в рамките на 2 (два) работни дни от преустановяването на предоставянето на услугата го информира за възможността да бъдат върнати средствата.

52. С цел да се защитят Търговците, Клиентите и Купувачите от Интернет измами, Paysera винаги се стреми да оцени настоящата ситуация между Търговеца и Купувача обективно и експедитивно и да предприеме подходящи мерки за сигурност. В случай на конфликтна ситуация и с цел превенция на потенциална престъпна дейност, Paysera си запазва правото да преустанови предоставянето на услуги и/или плащане на пари. Paysera никога няма да използва това право, ако получи жалба срещу Търговец, който е извършил своята дейност и ползвал услугите на Paysera успешно за дълъг период от време, тъй като такива Търговци обикновено разрешават всички недоразумения директно с Купувача. За да установи реалната ситуация между Търговеца и Купувача, Paysera си запазва правото да поиска допълнителни доказателства за тяхната самоличност и дейност. В случай на невъзможност ситуацията да бъде разрешена с помощта на диалог и в случай на основателно подозрение за измама, цялата информация за спора и споразумението се предава от Paysera на правоприлагащите органи и предоставянето на услуги и изплащане на получени парични средства се преустановява.

53. Целта на ограниченията, изложени в настоящото Допълнение и в Генералното споразумение за платежни услуги, е да се защитят Paysera, Търговците, други Клиенти, Купувачи и други трети лица от възможните парични санкции, загуби и други негативни последици.

Информация за неизправности

54. Paysera уведомява Клиента предварително в съответствие с процедурата, предвидена в Генералното споразумение, за известни и потенциални технически неизправности на Системата и системите или оборудването на трети лица, наети от Paysera за предоставяне на услуги, които имат влияние върху предоставянето на услугите на Paysera. Търговецът също се задължава незабавно да информира Купувачите и Paysera за технически неизправности, планирана профилактика и дейности по поправки, които могат да имат въздействие върху предоставянето на услугите на Търговеца или продажбата на стоки на Купувачите.

Отговорност

55. Отговорността на страните се определя от условията на Генералното споразумение.

Спорове между Търговци и Купувачи

56. Paysera разглежда спорове между Търговеца и Купувача, свързани с продаваните от Търговеца стоки, когато спорът отговаря на всички условия, посочени по-долу:

56.1. когато купувачът плаща за стоките на Търговеца чрез Системата;

56.2. когато е платена цялата цена за стоките;

56.3. когато стоките не са доставени или е доставено нещо съвсем различно от това, което Купувачът е очаквал (например, вместо DVD е доставена касета; доставените стоки не са нови, въпреки че са били рекламирани като чисто нови; количеството на стоките не съвпада; стоките са били повредени по време на транспортиране и т.н.). Стоките могат да се считат за подходящи, ако Търговецът предварително е посочил на Купувача недостатъците на стоките.

57. Paysera не разглежда спорове по случаите, посочени в това Допълнение, ако спорът възникне:

57.1. когато Купувачът плаща за предоставени услуги и всичко останало, което е нематериално;

57.2. при плащане за недвижими имоти, превозни средства, ценни книжа, произведения на изкуството и антикварни предмети.

58. Преди да се свърже с Paysera, Купувачът трябва да се свърже директно с Търговеца.

59. Търговецът трябва да отговори експедитивно (не по-късно от един работен ден) на запитванията на Купувачите, които са били отправени към Търговеца, използвайки данните за контакт, посочени в Акаунта на Търговеца.

60. Ако Купувачът и Търговецът не успеят да разрешат директно спора, спорът се решава от Paysera. За да започне Paysera разрешаването на спора, Купувачът трябва да:

60.1. попълни необходимата форма в Акаунта или да изпрати уведомление до Paysera на имейл адрес: support@paysera.bg не по-късно от 30 (тридесет) дни след деня на заплащане на стоките. Ако спорът е възникнал поради недоставени стоки, такова искане трябва да бъде подадено не по-рано от 7 (седем) дни след изтичане на срока на доставка;

60.2. представи цялата налична информация и документи, които бъдат поискани от Paysera, не по-късно от 3 (три) дни след получаване на искането от Paysera. Paysera може да поиска и доказателство, че Купувачът е върнал стоките на Търговеца.

61. След като Paysera получи искане и допълнителна информация от Купувача, Paysera се обръща към Търговеца за предоставянето на обяснения и доказателства за правилното изпълнение на задълженията. Търговецът се задължава да предостави на Paysera цялата налична поискана информация и документи не по-късно от 3 (три) дни от получаването на искането на Paysera.

62. След като Paysera оцени цялата събрана информация и данни, взема решение в полза на Купувача или Търговеца. Тъй като Paysera не е нито съдебна институция, нито арбитражен съд, решението се взема на база критериите на Paysera, които отговарят на изискванията за разумност и честност. Решението на Paysera не трябва да съвпада с решението на съда, който трябва да разреши спора по-късно, в случай че Купувачът или Търговецът отнесат спора към съда. Paysera има право да откаже да вземе решение поради липса на информация или други важни причини.

63. По време на уреждане на спора Paysera има право да задържи сумата по спора по Paysera сметката на Търговеца.

64. Ако Paysera вземе решение в полза на Купувача, Paysera има право да задължи Търговеца да върне съответната сума и разходи за доставка на Купувача (или Paysera превежда средства на Търговеца към Купувача, ако средствата на Търговеца са били задържани по време на решаване на спора), и да задължи Купувача да върне стоките на Търговеца за сметка на Търговеца.

65. Решението на Paysera за Купувача и Търговеца е с препоръчителен храктер. Купувачът и Търговецът се задължават да действат честно и да съблюдават решението на Paysera.

66. В настоящото Допълнение се уточняват изискванията на доставчика на директни услуги към директните потребители на услугите – Търговци, към които Търговецът се задължава да се придържа. В случай, че доставчикът на директни услуги наложи отговорност на Paysera поради нарушение на задълженията на Търговеца, Търговецът се задължава да възстанови всички свързани с това преки и косвени загуби.

67. Разпоредбите на това Допълнение за регулиране на разглеждането на спорове между Kупувачи и Tърговци не лишава нито Κупувача, нито Τърговеца οτ правото да се отнесе към съда или друга компетентна институция за защита на нарушени права.