Всички категории

Трябва ли да декларирам сметката си в Paysera?

#
Всички фирмени сметки в чуждестранни банки и дружества за електронни пари (сред които и Paysera) е необходимо да бъдат декларирани в Българската народна банка (БНБ) по реда на Наредба №27. В следващите редове описваме по-подробно какви са задълженията на местните юридически лица и в какви срокове.

Деклариране при откриване на сметка

Декларация - Форма СПБ-2 се подава в Българска народна банка (БНБ) от всички местни юридически лица и еднолични търговци при откриване на сметка в чужбина и има статистическа цел. Срокът за предоставяне е до 15 дни след откриването на сметката. Подаването на декларацията може да се извърши по електронен път с КЕП или на хартиен носител. 

При промяна на вече декларирани обстоятелства, в т.ч. и при закриване на сметка, се подава коригираща Декларация - Форма СПБ-2 на хартиен носител или промяната се отразява със заявка за промяна на декларацията в Портала на Интегрираната статистическа информационна система (ИСИС) на БНБ, съгласно Указания за предоставяне на статистическа информация на БНБ по електронен път.

На следния линк можете да откриете бланка на Декларация - Форма СПБ-2 и инструкции за попълване.

Тримесечен отчет за сметката

Форма СПБ-5 представлява тримесечен отчет за сметки, открити в чужбина. Попълва се от всички местни юридически лица и еднолични търговци, декларирали пред БНБ сметки, открити в чужбина. С една форма се отчитат салдата и начислените и изплатени лихви по всички сметки, открити в чужбина.

В случай че сметката има салда в различни валути (както е при многовалутната Paysera сметка), то тогава салдото във формата ще бъде превалутираният сбор от салдата на различните валути, като се отчита във валутата по регистрация на сметката, посочена в Декларация - Форма СПБ-2. Превалутирането може да стане по курса на БНБ или на търговската банка, с която се оперира.

Форма СПБ-5 се предоставя на БНБ в срок до 20-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие. Отчетът за четвъртото тримесечие на годината се представя в срок до 25 януари на годината, следваща отчетната. СПБ-5 се дължи до закриване на сметката в чужбина за всеки отчетен период. Подаването на формата може да се извърши по електронен път с КЕП или на хартиен носител.

На следния линк можете да откриете бланка на Форма СПБ-5 и инструкции за попълване.

Сметки на физически лица

Физическите лица не декларират пред БНБ откриването на сметка в чужбина. Съгласно чл. 10, ал. 2 от Валутния закон и чл. 13 от Наредба №27 на БНБ физическите лица се отчитат пред БНБ веднъж годишно (в срок до 31 март на следващата година) за вземанията си по сметки, открити в чужбина, вземания или задължения по финансови кредити от/към чуждестранни лица както и инвестициите си в ценни книжа, които са извършени без посредничеството на местно лице – инвестиционен посредник, само ако общият размер на вземанията и/или задълженията налични към 31 декември на отчетната година е равен на или надвишава 50 000 лв. или равностойността им в чуждестранна валута.

Отчитането се извършва чрез статистическа форма СПБ-8 Отчет за вземанията и задълженията на местни физически лица от чуждестранни лица. На следния линк можете да откриете бланка на Форма СПБ-8 и инструкции за попълване. 

Ако имате въпроси, моля свържете се с нашия отдел “Обслужване на клиенти”.

Свързани статии

#

Как да открия Paysera сметка?

Откриването на сметка в Paysera става изключително бързо и лесно. Не е нужно да посещавате офис и да чакате на опашки. Необходими са Ви единствено телефон и документ за самоличност. В следващите редове описваме подробно процеса по регистрация, който е напълно БЕЗПЛАТЕН. Да започваме!

#

Как да открия набирателна сметка за регистриране на фирма?

Откриването на набирателна сметка е задължително условие при регистриране на фирма в България. С дигиталните услуги на Paysera, този етап от иначе дългия процес по учредяване на търговско дружество, може да бъде значително облекчен и улеснен. В редовете по-долу описваме как протича процедурата и как да спестите време и средства, избирайки Paysera.

#

Как да изтегляте банкови извлечения от Paysera

В наши дни се изискват извлечения от банкова сметка по множество причини, като например отпускане на кредит, ипотека или дори кандидатстване за виза за пътуване. Въпреки че това често се превръща в едно от онези допълнителни неща, за които трябва да се притеснявате, Paysera е насреща, за да помогне. Изтеглянето на извлечения по Вашата Paysera сметка никога не е било по-лесно. Услугата е достъпна както чрез мобилното приложение на Paysera, така и чрез онлайн банкирането.