PDF
Обратно към списъка

Актуализация: 16.05.2018

Правила за ползване на Paysera мобилно приложение

Основни понятия

Генерално споразумение за платежни услуги – споразумение, чиито условия се прилагат за клиентите на Paysera и което може да бъде прегледано тук.

Paysera – както е определено в Генералното споразумение за платежни услуги.

Услуги на Paysera – услуги по издаване и обратно изкупуване на електронни пари, плащане и други свързани услуги, предлагани от Paysera.

Paysera система – електронна платежна система, достъпна на адрес www.paysera.bg, където физически лица могат да откриват сметки за електронни пари и да използват услугите на Paysera.

Paysera сметка – виртуална сметка, открита в системата на името на Клиента и използвана, за да се извършват плащания и други платежни операции.

Акаунт – резултатът от регистрацията в компютърната система, при която регистрация е съхранена лична информация за регистриращото се лице, на лицето е предоставено потребителско име за достъп и правата му в системата са определени.

Paysera код за потвърждение – цифров код за еднократно ползване, който се използва за проверка и потвърждение на интерфейса на мобилния телефонен номер и PAYSERA сметката на Клиента, който код се изпраща на телефонния номер на Клиента, свързан с Клиентската Paysera сметка.

PAYSERA приложение – мобилна програма за управление на PAYSERA сметка, инсталирана и ползвана на мобилни устройства.

Точка на продажба – физическо място, където продавач на стоки или доставчик на услуги приема плащания за продадени стоки и/или предоставени услуги чрез ползването на Paysera приложение и където Клиентът може да заплати за закупените стоки и/или услуги, използвайки Paysera приложение.

Отключващ PIN код за Paysera приложение – петцифрен код, въведен от Клиента, с помощта на който Клиентът отключва (получава регистриран достъп до) Paysera приложението.

Идентификатор на търговеца – QR (уникален визуален код) или BAR код, даден на точката на продажба, използван за да се идентифицира точката на продажба или конкретно плащане и предоставящ възможност да се покаже информация за стоките или услугите, поръчани/заявени от КЛИЕНТА в точката на продажба и тяхната цена с помощта на мобилно устройство.

Код за захранване на сметка/теглене на пари – уникален QR или BAR код, използван от Клиента, за да захрани своята Paysera сметка или за да тегли суми в брой.

Уникален идентификатор – телефонен номер, email адрес, номер на сметка или други данни, които могат да се използват, за да се определи получател на средства и да се изпълни платежно нареждане.

Функции на мобилното приложение Paysera

1. Paysera мобилно приложение е едно от средствата за управление на Paysera сметка.

2. Изтеглянето на Paysera мобилното приложение е безплатно. Цените за конкретните услуги на Paysera са посочени тук.

3. Клиентът трябва да се увери, че мобилното приложение на Paysera е изтеглено и инсталирано на мобилното устройство само от уеб сайтове на Apple Store и Google Play, посочени от Paysera.

4. При ползването на Paysera мобилното приложение Клиентът може да извършва следните действия:

4.1. да се регистрира в Системата, да създаде акаунт и да открие Paysera сметка (ползването на услугите на Paysera е с ограничени възможности, докато процедурата по идентификация не е завършена изцяло, в съответствие с правилата, указани от системата Paysera);

4.2. да свърже платежна карта с Paysera мобилното приложение и да изпълнява плащания от разплащателната карта в точките на продажба чрез Paysera мобилното приложение;

4.3. да преглежда извлечения от последните платежни операции, изпълнени чрез Paysera мобилното приложение.

5. Напълно идентифицираните Клиенти могат да използват следните услуги на Paysera чрез Paysera мобилното приложение:

5.1. да извършват парични преводи от Paysera сметка към други потребители, които имат Paysera сметка, като посочват само телефонен номер или адрес на електронна поща на получателя;

5.2. да изпълняват парични преводи от Paysera сметка към сметки в други системи, различни от Paysera;

5.3. да проверяват баланса по Paysera сметката и да преглеждат последните изходящи и входящи плащания;

5.4. да плащат от Paysera сметката в точките на продажба, одобрявайки плащания чрез Paysera мобилното приложение;

5.5. да свързват платежна карта с Paysera мобилното приложение и да изпълняват плащания от разплащателната карта в точките на продажба чрез Paysera мобилното приложение;

5.6. да захранват Paysera сметката;

5.7. да теглят суми в брой от Paysera сметката.

6. В новите версии на мобилното приложение Paysera могат да бъдат добавяни нови функции. В случай, че бъдат интегрирани нови функции, предложението за инсталиране на новите функции ще бъде изпратено на мобилното устройство на Клиента, а съгласието на Клиента за инсталирането и използването им ще бъде изразено чрез инсталиране на предложените актуализации.

7. Някои от функциите на мобилното приложение Paysera може да се различават, в зависимост от използваната операционна система.

Откриване на Paysera сметка чрез мобилното приложение Paysera

8. Клиентът се регистрира в Системата Paysera и създава акаунт, като посочва своите адрес на електронна поща и/или телефонен номер. В зависимост от предоставената по време на регистрацията в Системата информация, от Клиента може да бъде изискано да изпълни процедура по идентификация и да предостави информация, каквато и както е посочено в Генералното споразумение за платежни услуги, за да може Клиентът да ползва средства по своята Paysera сметка, както и други услуги, предоставяни от Paysera.

9. Клиентът може да влезе в Paysera мобилното приложение и да изпълнява действия чрез мобилното приложение, след като:

9.1. свърже своята Paysera сметка със своя конкретен телефонен номер;

9.2. създаде ПИН код за отключване на Paysera мобилното приложение.

10. ПИН кодът за мобилното приложение на Paysera, създаден от Клиента, е постоянна парола, с помощта на която Клиентът получава достъп/отключва своето Paysera мобилно приложение, влиза в акаунта си и го управлява. Ако Клиентът не е влизал в своя акаунт за период по-дълъг от 35 /тридесет и пет/ дни, Клиентът трябва да влезе, използвайки паролата за своя Paysera акаунт още веднъж и да зададе нов ПИН код за Paysera приложението. Системата може да изиска Клиентът да въведе и телефонен код за потвърждение, изпратен от Paysera на номера на мобилния телефон, който Клиентът е свързал с акаунта си. Paysera посочва, че ако след използването на Paysera мобилното приложение Клиентът просто го изключи (без да излезе от акаунта, използвайки опцията „Изход“ ), Paysera приложението може да бъде достъпно за определен период от време от същото мобилно устройство, без да се въвежда ПИН код за достъп до Paysera мобилното приложение.

Изпълнение на парични преводи

11. Парични преводи могат да се извършват само от напълно идентифицирани Клиенти.

12. За да извърши паричен превод, Клиентът трябва да посочи уникалния идентификатор на получателя и сумата на превода във валутата, в която Клиентът съхранява средствата в своята Paysera сметка.

13. Преди да извърши паричен превод Клиентът трябва да се увери, че посоченият уникален идентификатор е точен, валиден и се използва от получателя. Paysera не носи отговорност, ако бъдат изпратени пари на грешен получател, поради некоректно посочен идентификатор от страна на Клиента.

14. Плащането се заверява по Paysera сметката на получателя незабавно, ако посоченият идентификатор в платежното нареждане е свързан с Paysera сметката на получателя.

15. В случай, че телефонен номер или адрес на електронна поща се използват от Клиента като уникален идентификатор и се окаже, че сметката на получателя не е свързана към идентификатора, посочен от платеца, плащането ще бъде заверено, след като получателят свърже своята сметка с идентификатора, указан от платеца (ако е налице подобна възможност). Ако получателят не свърже своята сметка с конкретния идентификатор в рамките на 30 /тридесет/ дни, плащането ще бъде отменено автоматично и средствата ще бъдат върнати в Paysera сметката на платеца.

16. Видове парични преводи чрез Paysera мобилното приложение:

16.1. паричен превод към потребител на Системата. Подобен превод може да бъде защитен с парола: при попълване на платежното нареждане Клиентът задава паролата за получаване на превода. Паричният превод се изпълнява, само когато получателят въведе паролата за получаване на превода, определена от Клиента-платец и предоставена на получателя. Ако получателят не получи паролата, зададена от платеца, средствата се връщат автоматично в Paysera сметката на платеца след изтичането на 30 /тридесет/ дни. Моментът на авторизация на такъв паричен превод е моментът, в който получателят въведе паролата за получаване на плащането. Такъв паричен трансфер не може да бъде анулиран (отменен), след като получателят въведе паролата. Отговорността за правилното и защитено изпълнение на паричните преводи към получателя е изцяло на Клиента, както е негова и отговорността да осигури паролата за потвърждаване на плащането да не бъде разкривана на лица, различни от получателя;

16.2. парични преводи към лица, които не са потребители на Системата.

17. Няма ограничение за минимален размер на паричните преводи. Към паричните преводи се прилагат лимитите за преводи, относими към Paysera сметката на Клиента.

18. Ако пари са преведени (изпратени) по погрешка, получателят е длъжен да върне парите на наредителя в най-кратки срокове.

19. При ползването на Paysera мобилното приложение Клиентът може да избере като Получател всеки контакт от телефонния указател на мобилното си устройство. Когато използва тази функция, Клиентът се съгласява, че Paysera има достъп, може да обработва и съхранява на своите сървъри генерираните стойности от телефонни номера и адреси на електронна поща на контакти, налични в мобилното устройство на Клиента, но единствено за целите на това Споразумение и за ползването на Paysera мобилното приложение. Клиентът също така се съгласява, че той/тя ще се показва на мобилни устройства на други потребители на Paysera мобилното приложение, които имат данните за контакт на Клиента

Заплащане за стоки и/или услуги в точки на продажба

20. Paysera мобилното приложение предоставя възможност да се правят плащания за стоки и/или услуги в точките на продажба, където се приемат плащания чрез мобилното приложение на Paysera, чрез:

20.1. сканиране на идентификатора на търговеца: Клиентът сканира идентификатора на търговеца, предоставен в търговския обект на търговеца, със своето мобилно устройство и потвърждава плащането за конкретните стоки или услуги;

20.2. дистанционно поръчване на стоки или услуги чрез Paysera мобилното приложение: в Paysera приложението Клиентът може да намери списък на местата за търговия, които приемат плащания чрез приложението и да поръчва стоки или услуги, потвърждавайки плащането от разстояние.

21. За плащане в точките на продажба се прилагат обикновените лимити за превод на Paysera сметката на клиента. Клиентите, които не са завършили пълната процедура по идентификация, могат да извършват плащания в точките на продажба само чрез разплащателна карта, свързана с Paysera мобилното приложение.

22. След като Клиентът потвърди паричния превод, преводът не може да бъде отменен и средствата не могат да бъдат възстановени.

Захранване на Paysera сметка или теглене на суми

23. Само Клиентите, които са изпълнили процедурата по идентификация, могат да захранват Paysera сметката чрез Paysera мобилното приложение.

24. За да захрани своята Paysera сметка, Клиентът избира опцията „Захранване“ и получава BAR или QR код за захранване на сметката, който предоставя на мястото за зареждане на сметката, където кодът бива сканиран и посочената от Клиента сума се добавя по Paysera сметката.

25. За да бъдат изтеглени средства от Paysera сметката, Клиентът трябва да избере "Плащане", за да получи BAR или QR код за теглене на суми в брой и да го предостави на Касиера на мястото, където ще бъде сканиран кодът за теглене на пари в брой и сумата, посочена от Клиента, ще бъде изтеглена от неговата Paysera сметка.

26. Местата, които предоставят възможността за захранване на Paysera сметка или теглене на средства от сметката, са посочени на картата/списъка с локации за плащания.

27. Захранването или тегленето на средства може да изисква допълнителни действия от страна на Клиента.

Сигурност

28. Тъй като Paysera мобилното приложение е платежен инструмент, Клиентът е длъжен да осигури сигурното използване на своето мобилното устройство, да не оставя Paysera мобилното приложение включено и да не прехвърля (изпраща) или оставя пароли на места, където да са достъпни за други лица. Ако Клиентът подозира, че отключващият ПИН код за Paysera мобилното приложение или други пароли са станали достояние на други лица, Клиентът е длъжен незабавно да промени своя отключващ ПИН код за мобилното приложение и/или паролата за акаунта. В случай, че Клиентът е възпрепятстван да направи това, той/тя е длъжен да уведоми Paysera за това, както е указано в Генералното споразумение за платежни услуги, като по този начин възможността за управление и разпореждане с Paysera сметката през Paysera мобилното приложение ще бъде блокирана до момента, в който се генерират нови пароли.

29. Ако Клиентът не изпълни задълженията си, той е отговорен за всички неразрешени/неодобрени транзакции в неговата Paysera сметка, извършени заради това, че паролите са станали известни и/или сметката е била достъпна за трети лица.

30. По силата на това Допълнение, паролите се считат за данни за вход, ПИН код за отключване на Paysera мобилното приложение, парола за получаване на превод, QR или BAR кодове за захранване на сметка или теглене на средства.

31. След като номерът на мобилен телефон и/или адрес на електронна поща са свързани към сметката, номерът на мобилен телефон и/или адресът на електронна поща на Клиента се ползват като платежен инструмент или инструмент/средство за идентификация на Клиента, в следствие на това тези средства (телефонен номер, електронна поща) и начините за достъп до тях трябва да бъдат защитени от Клиента. Клиентът носи изцяло отговорността за гарантиране на сигурността на мобилното устройство, номерът на телефона (SIM карта), начините за достъп до електронната си поща, както и за обезпечаване на сигурността на всички пароли.

32. Клиентът е длъжен да използва оригиналния софтуер, както и стандартните му инструменти, предоставени заедно с мобилното устройство. В случай, че на устройството е инсталиран друг софтуер или неговите стандартни настройки на права и защити, както и системни файлове са променени, рисковете за успешна защита на съхраняваната информация от отделните инсталирани приложения, включително и Paysera мобилното приложение се повишават. Paysera не носи отговорност за загуби, причинени от нарушения в сигурността на операционната система.

Отговорност

33. Paysera не носи отговорност за каквито и да било загуби, претърпени от Клиента, ако Клиентът поради каквато и да било причина не може да влезе в Paysera мобилното приложение; ако устройство, програма или операционна система, използвана заедно с Paysera приложението спре да работи; ако Paysera мобилното приложение не работи по начин, по който Клиентът е очаквал или ако бъдат установени грешки, както и ако услуги не могат да бъдат предоставени своевременно поради намеса или влияние на трети страни (например: софтуер, операционна система, оператори и т.н.)

34. Клиентът поема пълна отговорност, че предоставените на Paysera номер на мобилен телефон и/или адрес на електронна поща, които Клиентът е свързал към своя Paysera акаунт, му принадлежат.  

35. Paysera не носи отговорност за преки или косвени загуби, които Клиентът може да понесе от използването на тази услуга. Paysera също така не носи отговорност за претърпени загуби, дължащи се на повреди или нефункциониране на телекомуникационни мрежи.

Декларация за поверителност

36. Клиентът, използвайки Paysera мобилното приложение, предоставя на Paysera следните лични данни: телефонен номер, email адрес, както и свързан номер на разплащателна карта, дата на валидност, CVV код, име, фамилия (в случай че има свързана разплащателна карта). Ако Клиентът е преминал през процедура по идентификация, Paysera обработва и другите му данни, съхранявани в системата Paysera.

37. Данните на Клиента се управляват с цел предоставяне на услуги на Paysera и предотвратяване на прането на пари.

38. Данните се съхраняват в продължение на 8 години след приключване на бизнес отношенията с Клиента. Срокът на задържане може да бъде удължен за период, не по-дълъг от 2 години, при условие че има обосновано искане от компетентен орган. Този срок за задържане на данни се изисква от Закона за мерките срещу изпирането на пари и финансиране на тероризма на Република Литва.

39. Всички данни, управлявани от Paysera, се предоставят от лицето доброволно, с честност и пълнота на информацията.

40. Цялата горепосочена информация, която представлява лични данни, няма да бъде предоставяна на трети страни без съгласието на лицето. Paysera може да разкрива лични данни или информация, предоставени от лице, когато това разкриване се изисква от приложимото законодателство или от компетентните органи. Paysera може също така да разкрива лични данни или информация, само когато това не е забранено от закона и само когато е обективно обосновано в конкретен случай. Обикновено данните се разкриват в следните случаи:

40.1. със съгласието на лицето да бъде разкрита информацията;

40.2. на правоприлагащите органи в съответствие с процедурата, предвидена в правните актове на Република Литва;

40.3. ако е необходимо за предотвратяването или разследването на криминални престъпления;

40.4. в други случаи, предвидени от закона.

41. Приложението Paysera също така разполага с инсталирани инструменти за анализ, предназначени да осигурят правилното техническо обслужване на приложението Paysera (като Crashlytics, Firebase Crash Reporting). Такива инструменти анализират причините за неизправности на приложението и ги предоставят на Paysera, за да можем по-добре да разберем нуждите на Клиента и причините за неизправности или грешки. За тази цел, в случай на неуспешна техническа операция на приложението Paysera, данните за неизправността могат да бъдат предадени на трети лица – администратори на подобни инструменти за анализ на технически операции, които обработват лични данни в съответствие с техните публично достъпни Декларации за поверителност.

42. Клиентът има право да поиска достъп до личните данни, събрани и съхранявани от Paysera, да се запознае как се обработват, както и да поиска да му бъде предоставена такава информация, отнасяща се до него. Данните могат да бъдат предоставяни безплатно веднъж на календарна година, но в други случаи за предоставянето на такива данни може да бъде начислена такса в размер, който не надвишава стойността на предоставянето на данните. 

43. Клиентът има право да поиска от Paysera да коригира всякакви неточности в личните му данни безплатно. Клиентът има също така правото да откаже да се обработват неговите лични данни и да се разкриват на трети лица, освен когато това е необходимо за предоставяне на услуги.

44. Клиентът може да изпрати заявление за достъп до личните си данни, обработвани от Paysera, за корекции и несъгласия, на следната електронна поща: [email protected].

Заключителни разпоредби

45. Тези правила се одобряват от Клиента, изтегляйки и регистрирайки Paysera мобилното приложение. Всички приложими Общи условия на Генералното споразумение за платежни услуги и разпоредбите на тези Правила важат за Клиентите.

46. Въпросите, които не са предвидени в настоящите Правила, се уреждат от Генералното споразумение за платежни услуги.