PDF
Обратно към списъка

Последна актуализация: 2021-09-29

Декларация за поверителност

Общи разпоредби 

1. Съгласно Споразумението за съвместно обработване на лични данни № 20180919 от 19.09.2018 г., Вашият администратор на лични данни е мрежата на Paysera. Данните за контакт с Paysera са налични на уебсайта. Данните за връзка с длъжностното лице по защита на данните, упълномощено от Paysera, са следните: [email protected].

2. Личните данни, събирани от Paysera, се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни на Република Литва, Общия регламент за защита на данните (наричан по-долу GDPR) и други правни актове. Всички служители, агенти и служители на агентите на Paysera, които са имали достъп до лични данни, трябва да ги съхраняват с необходимите нива на сигурност, дори след прекратяване на трудовото или договорното правоотношение.. 

3. Paysera, в съответствие с приложимите законови изисквания, осигурява поверителността на личните данни и прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни от неправомерен достъп, разкриване, случайна загуба, промяна, унищожаване или друга незаконна обработка.

4. Настоящата Декларация за поверителност съдържа основни правила за събиране, съхранение, обработване и задържане на Вашите лични данни и друга информация, отнасяща се до Вас, както и обхвата, целите, източниците, получателите и други важни аспекти на обработката на Вашите лични данни при ползване на услугите на Paysera като доставчик на платежни услуги. 

5. Достъпвайки и/или използвайки информацията на този уебсайт и/или нашите услуги, Вие приемате и потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с настоящата Декларация за поверителност. След като се регистрирате в системата и започнете да използвате нашите услуги, настоящата Декларация за поверителност се превръща в Допълнение към Генералното споразумение за платежни услуги. 

6. Paysera си запазва правото по свое усмотрение да променя настоящата Декларация за поверителност по всяко време чрез публикуване на актуализирана версия на Декларацията за поверителност на уебсайта, а в случай, че промените са съществени - чрез уведомяване на регистрираните потребители по имейл. Изменената или актуализирана версия на настоящата Декларация за поверителност влиза в сила след публикуването й на уебсайта. 

7. Ако потребителят на услугите е юридическо лице, настоящата Декларация за поверителност се прилага за физическите лица, чиито данни са ни предоставени от юридическото лице. Потребителят информира субектите на данни (мениджъри, получатели, агенти и т.н.) за предоставянето на техните данни на Paysera, в съответствие с член 14 от GDPR. 

Цел на обработката. Доставчици на данни, срокове и получатели 

8. Основната цел, поради която Paysera събира Вашите лични данни, е да предоставя платежните услуги на Paysera на клиенти, които изпращат и получават плащания. Като доставчик на платежни услуги, Paysera е задължена по закон да установи и потвърди самоличността Ви, преди да пристъпи към предлагането към Вас на услуги по финансови транзакции, като по време на предоставянето на услугите да изиска допълнителна информация, както и да оцени и съхрани тази информация за периода на съхранение, определен от законодателството. Предвид това, Вие трябва да предоставите точна и пълна информация.  

9. ЦЕЛ: идентификация на клиента, предоставяне на платежни услуги (откриване на сметка, превод на средства, получаване на плащания и други) или изпълнение на други правни задължения на доставчика на платежни услуги.

9.1. За тази цел личните данни се обработват в съответствие със законовите изисквания, свързани с: 

9.1.1. установяване и проверка на самоличността на клиента; 

9.1.2. сключване и изпълнение на договори с клиента или за предприемане на действия по искане на клиента;

9.1.3. изпълнение на преводи на парични средства и предаване на необходимата информация заедно с трансфера, в съответствие със законодателството; 

9.1.4. прилагане на принципите на "Know Your Client" ("Опознавай своя клиент"); 

9.1.5. непрекъснат и периодичен мониторинг на дейността на клиента; 

9.1.6. оценка на риска; 

9.1.7. актуализиране на данните на клиентите, за да се гарантира тяхната точност; 

9.1.8. предотвратяване на евентуално пране на пари и финансиране на тероризъм, предотвратяване на измами, разкриване, разследване и информиране за тази дейност, определяне на политически изложени лица или финансови санкции, наложени на клиента; 

9.1.9. осигуряване на подходящо управление на риска и организацията. 

9.2. За тази цел могат да се обработват следните лични данни: име, фамилия, национален идентификационен номер (ЕГН), адрес, дата на раждане, снимка на лице, гражданство, данни от документ за самоличност и копие от документа, запис на директно видео предаване (директно видео излъчване), адрес на електронна поща (имейл адрес), телефонен номер, номер на разплащателна сметка, IP адрес, текуща професионална или трудова дейност, текуща обществена функция, други данни, изисквани от правните актове, регулиращи предотвратяването на прането на пари и финансирането на тероризма. 

9.3. Тези лични данни се събират и обработват на базата на законово задължение, наложено на доставчика на платежни услуги, т.е. Закона за плащанията, Закона за електронните пари и дружествата за електронни пари, Закона за предотвратяване на прането на пари и финансирането на тероризма и други приложими нормативни актове, и са необходими за откриване на сметка и/или предоставяне на платежна услуга. 

9.4. Период на съхранение на данните: 10 (десет) години след приключване на бизнес отношенията с Клиента. Съгласно Закона за мерките срещу прането на пари и финансиране на тероризма данните трябва да се съхраняват за срок от 8 (осем) години. Срокът на съхраняване е удължен с допълнителни 2 (две) години, въз основа на законни интереси на Paysera, касаещи обичайния давностен срок за съдебни дела. 

9.5. Доставчици на данни и източници: директно субекта на  данните, кредитни и други финансови институции и техните клонове, държавни и недържавни регистри, бази данни за проверка на данни на лични документи (бази данни с документи с изтекъл срок на валидност и други международни бази данни), регистрите на органите за проверка (регистрите на нотариалния орган и други бази данни), Регистъра на нетрудоспособните и лицата с увреждания, Регистъра на населението, други база данни, компаниите, обработващи регистри на длъжниците (например в Литва – "Creditinfo Lithuania" UAB или други), фирми, поддържащи регистри на международни санкции, правоприлагащи агенции, съдебни изпълнители, юридически лица (при условие, че сте представител, служител, основател, акционер, участник, изпълнител или реалният собственик на тези юридически лица), партньори или други юридически лица, които ни ангажират или са ангажирани от нас в предоставяне на услуги, социални мрежи, в които имате профил, свързан с нашата система, и други лица. 

9.6. Групи получатели на данни: надзорни органи, кредитни, финансови, платежни институции и/или дружества за електронни пари, досъдебни разследващи институции, държавни данъчни агенции, представители на платежни услуги или партньори на Paysera (ако операцията се извършва чрез услугите им), получатели на средства от транзакции, получаващи информацията в извлечения за плащането, заедно със средствата на транзакцията, доставчиците и кореспонденти на платежни услуги на получателя, участници и/или страни, свързани с национални, европейски и международни платежни системи, агенции за събиране на задължения и вземания, фирми, които обработват консолидирани досиета на длъжници, адвокати, съдебни изпълнители, одитори, други лица, които имат законен интерес, други лица по споразумение с Paysera или на други законови основания 

10. ЦЕЛ: Управление на дългове. 

10.1. Личните данни за това основание се обработват с цел управление и събиране на дългове, подаване на искове/жалби, искания, съдебни дела и други документи, предоставяне на документи за събиране на дългове. 

10.2. За тази цел могат да се обработват следните лични данни: име, фамилия, национален идентификационен номер (ЕГН), адрес, дата на раждане, данни от документ за самоличност, адрес на електронна поща (имейл адрес), телефонен номер, номер на разплащателна сметка, IP адрес, извлечения по разплащателна сметка и други данни, свързани с обстоятелствата, при които дългът е възникнал. 

10.3. Период на съхранение на данните: срокът на давност на задължението е 10 (десет) години от датата на възникване на дълга, а след започване на съдебно производство срокът се удължава до връщането на дълга и за 24 (двадесет и четири) месеца след изплащането. Периодът на съхранение на данните се основава на давностните срокове за съдебно производство, предвидени в Гражданския процесуален кодекс на Република Литва. 

10.4. Доставчици на данни: директно субекта на данните, кредитни, финансови платежни институции и/или дружества за електронни пари, държавни и недържавни регистри, компаниите, съхраняващи консолидирани регистри на длъжниците (например в Литва – "Creditinfo Lithuania" UAB или други), други лица. 

10.5. Групи получатели на данни: фирми, които обработват консолидирани досиета на длъжници, кредитни, финансови, платежни институции и/или дружества за електронни пари, адвокати, съдебни изпълнители, съдилища, досъдебни следствени институции, държавни данъчни инспекции, агенции за събиране и възстановяване на вземания и други лица, които имат законен интерес. 

10.6. Моля, имайте предвид, че ако имате дълг към Paysera и отлагате изпълнението на задълженията си за повече от 30 (тридесет) дни, Paysera има право да предостави информацията за Вашата самоличност, данни за контакт и кредитна история, т.е. финансови и имуществени пасиви и информация за тяхното изпълнение, дългове и тяхното изплащане, на дружества, управляващи бази данни на длъжници (като кредитната институция "Creditinfo Lithuania" UAB в Литва*), както и на дружества за събиране на вземания. Можете да получите достъп до кредитната си история, като се свържете директно с кредитната служба. 

11. ЦЕЛ: Подкрепа и администриране на отношенията с клиентите, предотвратяване на спорове и събиране на доказателства (записване на телефонни разговори), кореспонденция на бизнес отношенията с клиента. 

11.1. Личните данни се обработват за тази цел за: 

11.1.1. поддържане на бизнес отношенията и комуникацията с клиента; 

11.1.2. защита на интересите на клиента и/или Paysera; 

11.1.3. предотвратяване на спорове, предоставяне на доказателства за бизнес комуникация с клиента (записи на разговори, кореспонденция); 

11.1.4. извършване на оценка на качеството и гарантиране на качеството на услугите, предоставяни от Paysera; 

11.1.5. когато това е необходимо за изпълнението на споразумението, за да се предприемат стъпки по искане на клиента или при изпълнение на правно задължение. 

11.2. За тази цел могат да се обработват следните лични данни: име, фамилия, адрес, дата на раждане, адрес на електронна поща (имейл адрес), телефонен номер, IP адрес, извлечения по разплащателна сметка, записи на телефонни разговори и кореспонденция с клиента. 

11.3. Период на съхранение на данните: 5 (пет) години след приключване на бизнес отношенията с Клиента. Срокът на задържане може да бъде удължен за период, не по-дълъг от 2 (две) години, при условие че има обосновано искане от компетентен орган. Този срок за съхранение на данни се изисква от Закона за мерките срещу прането на пари и финансиране на тероризма. 

11.4. Доставчици на данни: директно  субектът на данните.

11.5. Получатели на данни: надзорни органи, дружества, които обработват консолидирани досиета за длъжници, адвокати, съдебни изпълнители, съдилища, досъдебни следствени служби, агенции за събиране на вземания и възстановяване на задължения, други лица, които имат законен интерес, други лица по споразумение с Paysera. 

12. ЦЕЛ: Оценка на кредитния рейтинг, управление на кредитния риск и автоматизирано вземане на решения.

12.1. Личните данни за тази цел се обработват, за да се оцени кредитоспособността на клиентите, да се управлява кредитният риск и да се изпълнят изискванията, свързани с управлението на оперативния риск и капиталовата адекватност, за да може Paysera да предложи финансиране.

12.2. За тази цел могат да се обработват следните лични данни: име, фамилия, адрес, дата на раждане, имейл адрес, телефонен номер, номер на разплащателна сметка, IP адрес, извлечения по разплащателна сметка, баланс на клиента по сметката, финансови задължения, кредитна история и история на плащанията, доходи, образование, работно място, текуща работна позиция, трудов стаж, налични активи, данни за роднини и друга информация 

12.3. Срок на съхранение на данните: 10 (десет) години след прекратяване на бизнес отношенията с клиента. 

12.4. Доставчици на данни: директно субектът на данните, кредитни и други финансови институции и техните клонове, правоприлагащи органи, други регистри и държавни институции, фирми, които обработват консолидирани файлове на длъжници (напр. в Литва - "Creditinfo Lithuania" UAB или други), физически лица, които предоставят данни за съпрузи, деца и други лица с роднински връзки, съдлъжници, поръчители, лица, предоставящи обезпечение и др., юридически лица, в които клиентът е представител, служител, изпълнител, акционер/притежаващ дялове, участник, собственик и т.н. на тези юридически лица, както и партньори или други юридически лица, които Paysera използва за предоставяне на услуги. 

12.5. Получатели на данни: кредитни, финансови, разплащателни институции и/или дружества за електронни пари, или доставчици на услуги, които съдействат за оценката на кредитоспособността, както и компании, които обработват консолидирани файлове на длъжници. 

12.6. За да сключи или да предложи сключване на споразумение за финансиране с Вас и за да Ви предостави услуги, в определени случаи Paysera ще прилага вземането на решения въз основа на автоматизираната обработка на личните Ви данни. В този случай системата проверява Вашата кредитоспособност с определен алгоритъм и оценява дали услугата може да бъде предоставена. Ако автоматизираното решение е отрицателно, то може да бъде променено от клиента, като предостави повече данни. Paysera предприема всички необходими мерки за защита на Вашите права, свободи и законни интереси. Имате право да изискате човешка намеса, да изразите мнението си и да оспорите автоматизирано решение. Имате право да се противопоставите на автоматично вземане на решение, като се свържете директно с Paysera. 

13. ЦЕЛ: Защита на интересите на Paysera и клиента (видеонаблюдение в помещенията на Paysera). 

13.1. За тази цел личните данни се обработват, за да се гарантира сигурността на Paysera и/или клиента, за да се защити животът и здравето на клиента и/или неговия представител и други права на Paysera и клиента (видеонаблюдение и видео запис в помещенията на Paysera), в изпълнение на законния интерес клиентите, служителите и посетителите на Paysera и тяхната собственост, както и имуществото на Paysera да бъдат защитени. 

13.2. За тази цел могат да бъдат обработвани следните лични данни: видеозаписи в помещенията, управлявани от Paysera. 

13.3. Преди да влезете в помещенията на Paysera, в които се извършва видеонаблюдение, Вие сте информирани за наблюдението чрез маркировки, специално поставени за тази цел. 

13.4. Период на запазване на данни: 1 (една) година. 

13.5. Доставчици на данни: директно  субектът на данните, който посещава помещенията на Paysera, където се осъществява видеонаблюдение, и е заснет от камерата за наблюдение. 

13.6. Получатели на данни: съдилища, досъдебни разследващи институции, адвокати (само в случай на опит за атака). 

14. ЦЕЛ: Информиране на клиента за услугите.

14.1. Личните данни за тази цел се обработват, за да бъде информиран клиентът за услугите, предоставяни от Paysera, техните цени, специфика, промени по сключените с клиента споразумения, за системата, управляваща изпращанията и други съобщения, свързани с предоставените услуги на Paysera.

14.2. Следните лични данни могат да бъдат обработени за тази цел: адрес на електронна поща (имейл адрес), телефонен номер.

14.3. Субектът на данните потвърждава, че е наясно, че такива съобщения са необходими за изпълнението на Генералното споразумение за платежни услуги и/или неговите допълнения, сключени с клиента, и те не се считат за директни маркетингови съобщения.

14.4. Период на съхранение на данни: 24 (двадесет и четири) месеца след прекратяване на бизнес отношенията с клиента.

14.5. Доставчици на данни: директно субектът на данните.

14.6. Получатели на данни: Данните за тази цел не се предоставят на други лица. 

15. ЦЕЛ: Директен маркетинг.

15.1. За тази цел личните данни се обработват, за да се предоставят на клиента оферти за услугите, предоставяни от Paysera, и да бъде получена обратна връзка за мнението на клиентите за горепосочените услуги.

15.2. Следните лични данни могат да бъдат обработени за тази цел: име, фамилия, адрес на електронна поща (имейл адрес), телефонен номер.

15.3. За тази цел Paysera изпраща бюлетини и директни маркетингови съобщения след получаване на съгласието на клиента. Paysera може да използва доставчик на услуга по изпращане на бюлетини, като същевременно гарантира, че посоченият доставчик спазва изискванията за защита на личните данни, посочени в Договорa за съвместно обработване на лични данни. Клиентът може да отмени съгласието си при получаване на бюлетини или директни маркетингови съобщения, като кликне върху линка Отмяна на Вашето съгласие или като уведоми Paysera по всяко време за отказа си да бъдат обработвани лични данни за целите на директния маркетинг на имейл [email protected].

15.4. Период на съхранение на данни: до прекратяване на бизнес отношенията с клиента или до деня, в който клиентът възрази срещу обработката на данни за тази цел.

15.5. Доставчици на данни: директно субектът на данните.

15.6. Получатели на данни: Данните за тази цел могат да се предават на системи за търсене или социални мрежи (възможността за възражение срещу обработката на данни се осигурява от уебсайтовете на тези системи), доставчици на услуги, свързани с разпространение на бюлетини.

16. ЦЕЛ: Статистически анализ. Вашите лични данни, събрани за горепосочените цели, с изключение на националния идентификационен номер (ЕГН), документи за самоличност и техните данни, както и точното място на пребиваване, могат да бъдат обработвани за целите на статистическия анализ. За тази цел личните данни се обработват по такъв начин, че чрез включването им в обхвата на статистическия анализ не е възможно да се идентифицират съответните субекти на данни. Събирането на Вашите лични данни за целите на статистическия анализ се основава на законния интерес за анализ, подобряване и развитие на проведената дейност. Имате право да не сте съгласен/-на и да възразите срещу обработката на личните Ви данни за подобна цел по всяко време и под каквато и да е форма, като информирате Paysera за това. Въпреки това, Paysera може да продължи да обработва данните за статистически цели, ако докаже, че данните се обработват поради убедителни законни причини извън интересите, правата и свободите на субекта на данните или за установяване, упражняване или защита на правни искове. 

17. ЦЕЛ: Подобряване на услугите. Събраните данни за всички горепосочени цели могат да бъдат използвани за подобряване на техническите и организационни инструменти, ИТ инфраструктурата, адаптиране на услугите към използваните устройства, разработване на нови услуги на Paysera, повишаване на удовлетвореността от съществуващите услуги, както и тестване и подобряване на техническите инструменти и ИТ инфраструктура.

18. ЦЕЛ: Предотвратяване на злоупотреби с услуги и правилно предоставяне на услуги. Събраните данни за всички горепосочени цели могат да бъдат използвани за предотвратяване на неоторизиран достъп и употреба, т.е. за гарантиране на поверителност и сигурност на информацията. 

19. За целите на обработването на лични данни Paysera може да ангажира лица, които да обработват данните и/или по свое усмотрение да назначи други лица, които да изпълняват определени функции от името на Paysera (напр. центрове за данни, хостинг, облачен хостинг, администриране на системата, разработване на системи, разработка на софтуер, предоставяне на услуги по поддръжка като подобряване и развитие; услуги на центрове за обслужване на клиенти; маркетинг, комуникация, консултации, временен персонал или подобни услуги). В такива случаи Paysera предприема необходимите мерки, за да гарантира, че тези данни се обработват от администраторите на лични данни в съответствие с инструкциите на Paysera и приложимото законодателство. Paysera също така изисква от лицата, обработващи лични данни, да предприемат подходящи мерки за сигурността на личните данни. Paysera също гарантира, че тези лица ще бъдат обект на задължението за неоповестяване и няма да могат да използват тази информация за каквато и да е друга цел, освен в степента, необходима за изпълнение на възложените им функции. 

20. Личните данни, събрани за целите, посочени в настоящата Декларация за поверителност, не се обработват по никакъв начин, несъвместим с тези законни цели или законови изисквания.

21.Данните, посочени по-горе, ще бъдат предоставени и получени чрез софтуерно средство, използвано от Paysera или неин упълномощен представител, също и с други средства и трети лица, с които Paysera е сключила споразумения за обработка на лични данни, в съответствие със законовите разпоредби и регулации.. 

Географска област на обработка

22. Като цяло личните данни се обработват в рамките на Европейския съюз / Европейската икономическа зона (ЕС / ЕИЗ), но в определени случаи могат да бъдат предавани и обработвани извън ЕС / ЕИЗ. 

23. Личните данни могат да бъдат прехвърляни и обработвани извън ЕС / ЕИЗ, когато прехвърлянето е необходимо за сключване или изпълнение на договор (например, когато плащането се извършва към трета страна или чрез партньор трета страна (кореспондент)) или например, когато клиентът извършва търговска дейност, използвайки онлайн платформа (е регистриран потребител), където доставчиците на платежни услуги на регистрирани потребители подлежат на специфични изисквания за информация за клиента, когато законовите разпоредби предвиждат необходимостта от прехвърлянето или когато клиентът е предоставил своето съгласие. Във всички тези случаи се стремим да гарантираме, че са налице подходящи технически и организационни мерки, както е посочено в Споразумението за съвместна обработка на лични данни. 

Профилиране 

24. Профилирането, извършено от Paysera, включва обработка на лични данни с автоматизирани средства за целите на законодателството, свързано с управлението на риска и непрекъснатото и периодично наблюдение на транзакциите с цел предотвратяване на измами; това текущо профилиране се основава на правните задължения на Paysera. 

25. За целите на директния маркетинг и статистическия анализ профилирането може да се осъществи, като се използват Matomo, Google, Facebook и други инструменти за анализ. 

Обработка на личните данни на непълнолетни лица

26. Непълнолетно лице на възраст под 14 (четиринадесет) години, желаещо да използва платежните услуги на Paysera, предоставя писмено съгласие от своя представител (родител или законен настойник) по отношение на обработката на неговите лични данни. 

Правила за използване на "бисквитки" ("cookies")y 

27. На този уебсайт Paysera може да използва "бисквитки" (cookies). "Бисквитките" са малки файлове, изпратени към Интернет браузъра на лицето и съхранявани на неговото устройство. "Бисквитките" се прехвърлят на персонален компютър при първото посещение на уебсайта. 

28. Обикновено Paysera използва само необходимите бисквитки, които се използват на устройствата на лицето за идентифициране, подобряване на функционалността и използването на уебсайта, както и да оптимизират достъпа до уебсайта на лицето и съдържащата се в уебсайта информация. По-долу е посочено кратко описание на различни видове бисквитки:

Строго необходими бисквитки. Тези бисквитки са необходими, за да можете да използвате различни функции на уебсайта на Paysera. Те са от съществено значение за работата на уебсайта и не могат да бъдат изключени. Те се съхраняват на Вашия компютър, мобилен телефон или таблет, докато използвате уебсайта, и са валидни само за ограничен период от време. Те обикновено се задават в отговор на действия, извършени от Вас по време на сърфиране, като например промяна на настройките Ви за поверителност, влизане и попълване на различни формуляри.

Статистически бисквитки. Тези бисквитки се използват за събиране и докладване на анонимна информация, за да разберем как нашите посетители използват уебсайта. Използва се регистриран IN номер за събиране на статистически данни за това как потребителите навигират в уебсайта.

Аналитични бисквитки. Тези бисквитки се използват за наблюдение на броя и трафика на потребителите на уебсайта. Бисквитките за анализ ни помагат да разберем кои уебсайтове се посещават най-много и как посетителите ги използват, за да подобрим качеството на нашите услуги. Ако не се съгласите с използването на тези бисквитки, ние няма да включим Вашето посещение в статистиката ни.

Маркетингови бисквитки. Тези бисквитки се използват за предоставяне на подходяща информация за нашите услуги въз основа на навиците Ви при сърфиране, за да се подобри изборътна съдържание и да се предложат повече възможности, докато използвате нашия уебсайт. В допълнение, тези бисквитки могат да се използват в уебсайтовете на нашите партньори трети страни за отчитане. По този начин ние също бихме получили информация за Вашата история на сърфиране от уебсайтовете на нашите официални партньори, където поставяме нашите реклами. Ако не се съгласите с използването на тези бисквитки, ще виждате само неперсонализирана реклама .

29. Повечето уеб браузъри приемат бисквитки, но лицето може да промени настройките на браузъра, така че бисквитките да не бъдат приети. Трябва да се отбележи, че за разлика от други видове бисквитки, отхвърлянето на необходимите бисквитки може да повлияе на функционалността на уебсайта, а някои функции може да не работят коректно. При първото посещение на уебсайта на Paysera ще видите изскачащо съобщение със списък със специфични видове бисквитки, които можете да изберете да приемете или отхвърлите. Ако решите да приемете необходимите и другите видове бисквитки, можете да промените избора си и да отмените съгласието си, като кликнете върху Настройки за бисквитки в долната част на страницата.

Право на достъп, коригиране, изтриване на Вашите лични данни и ограничаване на обработката на данни 

30. Имате следните права: 

30.1. ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ДАННИ: да получите информация дали Paysera обработва или не Вашите лични данни, да получите достъп до личните данни, обработвани от Paysera, и да получите информация какви са личните данни и от какви източници са събрани, целите на обработката, получателите, на които са предоставени или могат да бъдат предоставени личните данни; да получите от Paysera копие от личните данни, които се обработват, в съответствие с приложимото законодателство. При получаване на писменото искане от Ваша страна, Paysera предоставя исканите данни в писмен вид в рамките на срока, определен в законодателството, или посочва причините за отказ. Данните могат да бъдат предоставени безплатно веднъж в рамките на една календарна година, а в други случаи таксата за предоставяне на данни не надвишава стойността на предоставянето на данни. Повече информация относно правото на достъп до данни и тяхната обработка може да бъде прегледана тук

30.2. ПРАВО НА КОРЕКЦИЯ: ако данните Ви, обработвани от Paysera, са некоректни, непълни или неточни, можете да се обърнете в писмена форма към Paysera за отстраняване на некоректните или неточни данни или да допълните непълни лични данни, като изпратите съответно искане; 

30.3. ПРАВО ВАШИТЕ ДАННИ ДА БЪДАТ ЗАЛИЧЕНИ (ЗАБРАВЕНИ): да поискате прекратяване на обработката на данните (изтриване на данните), в случай, че субектът на данните оттегли съгласието, на което се основава обработката, или личните данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани, личните данни са били незаконно обработени или личните данни трябва да бъдат изтрити за спазване на законово задължение. Писменото уведомление за възражение за обработка на лични данни се подава към Paysera лично, изпраща се по пощата или по електронен път. Ако възражението Ви е законообосновано, Paysera, след като разгледа искането, прекратява действията по обработката на Вашите лични данни, с изключение на предвидените от закона случаи. Следва да се отбележи, че правото да се изисква незабавно изтриване на Вашите лични данни може да бъде ограничено или невъзможно, поради задължението на Paysera като доставчик на платежни услуги да съхранява данни за идентификацията на клиентите, платежни транзакции, сключени споразумения и др. за периода, определен в законодателството; 

30.4. ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТКАТА НА ДАННИ: да поискате обработката на лични данни да бъде ограничена, когато точността личните данни се оспорва от субекта на данните, за период, който позволява на администратора да провери точността на личните данни; когато обработването е незаконно и субектът на данните се противопоставя на изтриването на личните данни и вместо това изисква ограничаване на тяхното използване; когато администраторът вече не се нуждае от личните данни за целите на обработката, но те се изискват от субекта на данните за установяване, упражняване или защита на правни искове. Субектът на данни, който е получил ограничение на обработката, трябва да бъде информиран от администратора на данните преди отмяната на ограничението за обработка; 

30.5. ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ: правото на възражение срещу обработката на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг; 

30.6. ПРАВО НА ОТПРАВЯНЕ НА ЖАЛБА: да се обърнете към надзорния орган с жалба относно обработката на личните Ви данни, ако смятате, че личните данни се обработват в нарушение на Вашите права и законни интереси, предвидени от приложимото законодателство; 

30.7. ПРАВО ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ с администратора на данни и/или длъжностното лице по защита на данните, с цел упражняване на Вашите права; 

30.8. други законови права. 

31. Можете да изпратите заявката си за достъп, корекция или възражение за обработката на данни на имейл адрес: [email protected]. Лицето, подаващо искането, трябва ясно да посочи пълното си име и да подпише заявката с квалифициран електронен подпис. 

Уебсайтове на трети страни 

32.Paysera не носи отговорност за защитата на поверителността на Клиента на уебсайтове на трети страни, дори ако Клиентът осъществява достъп до такива уебсайтове чрез връзки, предоставени на този уебсайт. Paysera препоръчва да се запознаете с Декларацията за поверителност на всеки уеб сайт, който не принадлежи на Paysera. 

Ползване на лого

33. Клиентът, използвайки услуги на Paysera за бизнес цели и професионални интереси, се съгласява неговото име и/или лого да се използват от Paysera за цели на директен маркетинг (например, за да покаже, че Клиентът използва услугите, предоставяни от Paysera). 

Осигуряване на защита на информацията

34. Paysera има за цел да осигури най-високо ниво на сигурност за цялата информация, получена от Клиента и публични файлове с данни. За да защити тази информация от неразрешен достъп, използване, копиране, случайно или незаконно изтриване, подмяна или разкриване, както и от всяка друга неразрешена форма на обработка, Paysera използва подходящи правни, административни, технически и физически мерки за сигурност. 

Заключителни разпоредби 

35. Разпоредбите на тази Декларация за поверителност се регулират от законодателството на Република Литва. Всички спорове относно разпоредбите на Декларацията за поверителност се решават чрез преговори, а в случай на непостигане на съгласие – спорът ще бъде отнесен към съдилищата на Република Литва. 

* – "Creditinfo Lithuania" UAB (фирмен код: 111689163, адрес: ул. A. Goštauto № 40, LT 01112, гр. Вилнюс, Литва, www.manocreditinfo.lt, телефон: (8 5) 2394131 - дружество, което управлява и предоставя Ваша информация на трети лица (финансови институции, телекомуникационни агенции, застрахователи, доставчици на електроенергия и комунални услуги, търговски дружества и др.) за законни интереси и цели: оценява Вашата кредитоспособност и управлява дългове. Данните за кредитната история обикновено се съхраняват 10 години след изпълнението на задълженията).

При използване на услуги, предоставяни единствено от „Paysera Bank of Georgia“ JSC, личните данни, събирани чрез „Paysera Bank of Georgia“ JSC, се обработват съгласно тази Декларация за поверителност.

Архив

Декларация за поверителност ((валидна до 28.09.2021 г.)

Декларация за поверителност ((валидна до 20.07.2020 г.)

Декларация за поверителност ((валидна до 17.04.2020 г.)

Декларация за поверителност (валидна до 16.09.2019 г.)