PDF
Обратно към списъка

Последна актуализация: 27.07.2020 г.

Търговия с ценни метали в системата Paysera*

Генерално споразумение — Генералното споразумение за платежни услуги (за физически лица / за юридически лица).

Ценни метали – злато (XAU), сребро (XAG) и платина (XPT). Ценните метали не са електронни пари.

Злато — сертифицирани златни кюлчета или златни монети (XAU), емитирани от различни държави, чието чисто тегло се измерва в тройунции (oz) или грамове (g). Сертифицираните златни продукти са известни още като инвестиционно злато и подлежат на нулева ставка на ДДС.

Златен продукт – златно кюлче или единица злато . 

Собственост на Клиента – притежавани единици или части от ценния метал. 

1. Настоящите правила за търговия и съхранение на ценни метали (наричани по-долу "Правилата") са Допълнение към Генералното споразумение и се прилагат за Клиент със сметка в Paysera, който е получил или закупил ценен метал в системата на Paysera, както и при съхранение на имущество (собственост) на Клиента в системата Paysera.

2. За Клиента са приложими всички условия, определени в Генералното споразумение, както и в настоящите Правила. Термините в настоящите Правила се използват в смисъла, посочен в Генералното спразумение.

3. Клиент, притежаващ Paysera сметка, има възможност да закупи ценни метали от "Paysera LT" UAB, като използва своята Paysera сметка за електронни пари, на цена, определена от Paysera (продажбата се извършва на база единица тегло). Най-малкото количество ценен метал, което може да бъде закупено, е 0.00001 тройунции.

4. При закупуване на ценен метал Клиентът заплаща обменната1 цена без допълнителни такси, плюс надбавка на Paysera в размер на 1%. Paysera прилага допълнителна надбавка от 1% към обменната цена, за да контролира риска от колебания на обменните цени през уикендите и през работни дни в интервала от 18:00 до 8:00 ч.

5. След приключване на търговска сделка, собствеността на Клиента се показва в Paysera сметката на Клиента - количеството на притежавания от него ценен метал (и кюлчета/монети, ако Клиентът е избрал тази опция) и паричната стойност (обменната цена) в основната валута на сметката. Ако Клиентът е придобил само част от кюлчето, в сметката на Клиента се показва силуетът на цялото кюлче, като е маркирана частта, закупена от Клиента.

6. След сключване на търговска сделка Клиентът придобива правото на собственост върху конкретното количество (продукт) на ценния метал в същия ден или най-късно на следващия ден. Клиентът може да получи закупеното количество от ценния метал лично в рамките на 2 работни дни в офиса на Paysera в Литва, гр. Вилнюс, ул. Pilaitės № 16. Ако ценният метал не бъде взет от Клиента в рамките на 2 работни дни, се активира услугата за съхранение, за което се начислява месечна такса за обслужване. Клиентът може да вземе количеството на притежавания от него ценен метал, като поръча допълнителна услуга за доставка в системата Paysera (клауза 9).

7. Клиентът може да закупи по-малко от един грам ценен метал, но само като стане съсобственик с Paysera. Ако Клиентът не е съгласен с условията на съвместна собственост (съсобственост) или не е запонат с правните ограничения на подобни условия, не се препоръчва на Клиента да закупи кюлче от ценния метал на части.

8. Paysera предоставя на Клиента възможност без ограничение да събере закупената от него единица злато, започвайки от 1 грам. Клиенти, които закупува по-малко от един грам злато и желае да го получи физически, може да избере от следните опции:

8.1. да посочи, че желае да получи закупеното злато по време на самата покупка или по време на предоставянето на услуга за съхранение, като уведоми Paysera за намерението си два работни дни, преди да посети офиса, за да получи златото физически. В този случай част от златната единица, чиято стойност съответства на количеството злато, притежавано от Клиента, се издава в натура (парче златно фолио се изрязва и т.н.)2;

8.2. Клиентът закупува липсващото количество и по този начин придобива цялото кюлче/монета.

8.3. Paysera купува от Клиента част от златото, държано от Клиента, като се разплаща с него съгласно публично достъпните условия за търговия.

9. При закупуване на ценен метал Клиентът може да поръча доставка до определен адрес срещу такса за доставка3, която покрива транспортните разходи. 

10. Ако ценният метал не бъде получен от Клиента в рамките на 2 работни дни, автоматично се активира допълнителна услуга за съхранение на съответното количество в трезора на Paysera срещу месечна такса за съхранение (Paysera се задължава да съхранява златния предмет, закупен от Клиента, в отделен трезор, а Клиентът се задължава да плати за съхранението). 

11. Клиентът има право без допълнително заплащане да прехвърли правото си на собственост върху предмета на съхранявания ценен метал в системата Paysera на друг клиент на Paysera . Минималното количество, което може да бъде прехвърлено в системата на Paysera, е 0,00001 тройунции, т.е. най-малката част от ценния метал, която може да бъде отделена. Прехвърлянето на собствеността в системата на Paysera става моментално.  

12. Клиентът може да продаде своя ценен метал в системата Paysera по електронен път по всяко време, а Paysera от своя страна има право да закупи ценния метал от Клиента, в съответствие с условията за търговия, публично достъпни и валидни към този момент.

13. Клиентът няма право да прехвърля права върху златен предмет в системата на Paysera на други клиенти на Paysera срещу заплащане (търговия). В случай на нарушение на разпоредбите на тази клауза, Paysera първоначално отправя предупреждение към Клиента. В случай на повторно нарушение, клиентският акаунт в Paysera ще бъде ограничен, предметът от ценен метал ще бъде изкупен или върнат на Клиента, а услугата за съхранение ще бъде прекратена. 

14. Клиентът поема пълна отговорност и риск за извършената транзакция. Клиентът потвърждава, че е запознат с възможните колебания в цената на ценните метали и няма да предявява искове срещу Paysera във връзка с подобни колебания. Клиентът може да претърпи загуби, ако обменната (пазарната) цена на закупения от него ценен метал падне, както и когато Клиентът не вземе имуществото си и бъдат наложени такси за съхранение, когато сертифицираното злато подлежи на облагане с данъци или във всеки друг случай, когато финансовото състояние на Клиента се влоши поради инвестиции в ценен метал.  

15. Всички спорове по въпроси, свързани с ценните метали, се решават чрез преговори с Paysera. В случай, че спорът не може да бъде разрешен чрез преговори, Клиентът, ако е физическо лице, има право да се обърне към Държавния орган за защита на правата на потребителите на Република Литва или най-близкия Европейски потребителски център. Ако спорът не може да бъде разрешен по мирен начин или по друг извънсъдебен път за уреждане на спорове, той се решава в съответствие със законодателството на Република Литва в Районния съд на гр. Вилнюс.

* Литовската служба за анализ и изпитване на ценни метали добави Paysera към списъка с дружествата, които могат да се занимават с дейности по реализация на инвестиционно злато и дейности, свързани с ценни метали и скъпоценни камъни (лицензът е в сила от 01.01.2020 г.). Съответните дейности са под надзора на Литовската служба за анализ и изпитване.

#

1Световните цени на ценни метали се проверяват на https://currencylayer.com, който предоставя курсовете на борсите, действащи към този момент.

2В такива случаи инвестиционното злато ще стане обикновено злато, което може да бъде обложено с ДДС.

3Таксата за доставка се изчислява автоматично, въз основа на адреса за доставка и тарифите на транспортната фирма.