Управление на сметка и идентификация на юридически лицаТаксата за откриване на фирмена сметка за юридически лица в системата Paysera зависи от дейността на дружеството и държавата на регистрация.

Възможни варианти:
За да ползвате услугите на Paysera, първо трябва да изпълните процедура по идентификация на клиента first.

Откриването на сметка за фирми, регистрирани в държави от SEPA или Косово е напълно безплатно, а фирми, регистрирани в държави извън SEPA се таксуват с 10 EUR.

Таксата за откриване на сметка за фирми, които притежават характеристики на "Международна компания"* или изпълняват дейност, характерна за "Доставчик на платежни услуги"**, независимо от държавата на регистрацията им, е 100 EUR.
Тази такса включва всички разходи, свързани с получаването на платена информация от независими регистри, както и разходите за подробна идентификация на клиента.

Таксата за откриване на сметка за други фирми, които нямат изброените по-горе характеристики, зависи от държавата на регистрация.

Таксата за управление на сметка се начислява само когато клиентът изобщо не използва сметката за период от поне 2 години. Тази такса се използва за покриване на административните разходи на неизползваната сметка, докато сметката остане без налични средства и бъде закрита автоматично. Клиентът винаги бива информиран на всичките ни известни имейл адреси за таксата, която ще бъде начислена.

Повечето услуги на Paysera се предоставят на клиентите в размера на тяхната себестойност. Поради неизбежните допълнителни разходи, свързани с откриването и управлението на сметки за фирми извън SEPA, международни компании и доставчици на платежни услуги, за подобни сметки се начисляват такси за откриване и управление на сметка.

Съхраняване на средства по сметката

Ако размерът на средствата, съхранявани по Paysera сметката от клиент, регистриран след 22-ри октомври 2020 г., надвишава 50 000 EUR (или еквивалентната сума в друга валута), може да бъде приложена негативна лихва в размер на -0,5 % годишно. Клиентът ще бъде уведомен 5 работни дни преди начисляването на таксата.

Цени за юридически лицаФирмата е регистрирана в държава от SEPA или Косово и не е "Международна компания" или "Доставчик на платежни услуги"

Услуга Такса
Откриване на сметка безплатно
Управление на сметка (месечно) безплатно
Управление на сметка (месечно) за фирма със седалище в Латвия 3,00 EUR
Управление на сметка, когато клиентът не е влизал в своята сметка или не е извършил поне една платежна операция в рамките на 2 години*** 5,00 EUR


Фирмата НЕ е регистрирана в държава от SEPA или Косово и не е "Международна компания"* или "Доставчик на платежни услуги"**

Услуга Такса
Откриване на сметка 10,00 EUR
Управление на сметка (месечно) 1,00 EUR
Управление на сметка, когато клиентът не е влизал в своята сметка или не е извършил поне една платежна операция*** 5,00 EUR


"Международна компания"* или "Доставчик на финансови услуги"**

Услуга Такса
Откриване на сметка 100,00 EUR
Управление на сметка (месечно) 10,00 EUR
Управление на сметка, когато клиентът не е влизал в своята сметка или не е извършил поне една платежна операция в рамките на 2 години*** 5,00 EUR

*"Международна компания" е юридическо лице, което:
 • осъществява реална стопанска дейност в международна среда или на територията на няколко държави, обаче не извършва такава дейност в държавата на регистрация на дружеството или дейността е ограничена, съгласно документите за учредяване или от юрисдикцията на тази държава, и/или
 • клиентът е обект на значително данъчно облагане, и/или
 • правните актове не изискват такива юридически лица да подготвят и подават финансови отчети към надзорни институции, включително годишни отчети.

 • **"Доставчик на финансови услуги" е дружество, предоставящо финансови услуги. Тази категория включва кредитни и финансови институции, дружества за електронни разплащания, компании, предлагащи обмяна на валута, платформи за краудфъндинг, застрахователни и форекс брокери и др. С подобни дружества се сключва допълнително споразумение при откриване на сметка.


  ***Цените са в сила от 1-ви март 2017 г. Ако сметката е без налични средства или средствата са изчерпани след таксите, сметката ще бъде закрита. Клиентът ще бъде информиран 2 седмици преди сметката да бъде таксувана и още веднъж преди закриването на сметката.


  Идентификация на клиенти

  Идентификацията е необходима за достъп до всички възможности на Paysera сметка. Всеки избран метод за идентификация е безплатен.

  Метод за идентификация на клиент Важна информация
  Идентификация на клиент в офис на Paysera Управителят на дружеството трябва да предостави своята лична карта или паспорт. Ако фирмата е регистрирана извън Република Литва, управителят трябва да разполага и с документ за регистрация на дружеството, както и с документ за назначаване на ръководителя на фирмата (името на управителя трябва да бъде изрично посочено)
  Идентификация на клиент чрез качване на документи за самоличност в системата Paysera или чрез email За да открие фирмена сметка, управителят или упълномощено от него лице трябва първо да открие лична сметка в системата Paysera. За тази цел управителят трябва да предостави документ за самоличност (лична карта или паспорт).
  За регистрация по e-mail, управителят трябва да се свърже с отдел "Обслужване на клиенти", катои зпрати писмо на електронен адрес support@paysera.bg
  Идентификация на клиент с електронен подпис (само за Литва) За да открие фирмена сметка, управителят или упълномощено от него лице трябва първо да открие лична сметка в системата Paysera. За тази цел може да бъде използван електронен подпис.

  Бихме искали да обърнем внимание на факта, че при предоставянето на нашите услуги се ръководим от подхода за оценка на риска и се стремим да прилагаме правилно принципа „Опознай своя клиент“, поради което преди откриване на Paysera сметка може да Ви помолим да предоставите допълнителни документи и/или писмени обяснения, различни от посочените по-горе.  След като клиентът (потребителят) прекрати Генералното споразумение, остатъкът по сметката му може да бъде преведен по банкова сметка (в банка в Литва), открита на името на клиента, или да се изплати в брой в офиса на "Paysera LT" UAB, находящ се в гр. Вилнюс, ул. Pilaitės № 16.
  Всички такси