PDF
Обратно към списъка

Актуализация: 20.07.2018

ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ПО ИНИЦИИРАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ

Доставик на услуга по иницииране на плащане – "Paysera LT" UAB, идентификационен код: 300060819, официален адрес: гр. Вилнюс , LT-04352, ул. Пилайтиес 16 (Pilaitės pr. 16), e-mail адрес: info@paysera.lt, телефон: +370 52071558, лиценз за дружество за електронни пари No. 1, издаден на 27/09/2012 г., издаден и под надзорния контрол на Централна Банка на Литва; идентификационен код: 188607684, адрес: гр. Вилнюс, ул. Žirmūnų № 151, e-mail адрес: pt@lb.lt, телефон: (8 5) 268 050; данните за "Paysera LT" UAB (наричано за краткост "Paysera") се събират и съхраняват в Търговския регистър на Република Литва.

Платец – физическо или юридическо лице, което инициира платежно нареждане в системата Paysera чрез услугата по иницииране на плащания.

Услуга по иницииране на плащане (УИП) – услугата за иницииране на платежно нареждане, свързано с разплащателна сметка в институция на друг доставчик на платежни услуги, изпълнена по искане на Платеца чрез доставчика на услугата по иницииране на плащане.

Доставчик на платежни услуги (ДПУ) – съгласно настоящите правила за доставчик на платежни услуги се счита институция, в която Платецът има разплащателна сметка или от която възнамерява да извърши превод (например банки, други кредитни институции и т.н.).

Общи характеристики на услугата по иницииране на плащания

1. Тези Правила определят функционирането на услугата по иницииране на плащания в системата Paysera, осигуряват основните характеристики на услугата за иницииране на плащания, регулират подаването на данните на Платеца за целите на услугата по иницииране на плащания и сигурността, както и сигурността и поверителността на тези данни. 

2. Услугата по иницииране на плащания, предоставена от Paysera, позволява на Платеца да влезе в личното си електронно банкиране чрез системата Paysera, да подаде автоматично платежно нареждане към доставчика на платежна услуга (ДПУ) на Платеца и да го потвърди (авторизира), т.е. Платецът може да инициира и подаде платежно нареждане, без да влиза директно в системата на електронното си банкиране, а чрез софтуерно решение на доставчика на услугата по иницииране на плащания.

3. Услугата по иницииране на плащания в системата Paysera не води до начисляване на допълнителни такси за Платеца, въпреки че Платецът, съгласно настоящите Правила, е информиран, че за него се прилага стандартна комисионна за превод от страна на доставчика на платежна услуга (ДПУ) за съответния вид превод. Ако ДПУ на Платеца информира за цената на такъв превод, Paysera от своя страна също уведомява Платеца, преди да разреши трансфера.

Подробно описание на функционирането на услугата по иницииране на плащания

4. При иницииране на платежно нареждане Платецът предоставя данните за своето електронно банкиране на сигурния УИП посредник (уеб сайт), като ги въвежда в съответните полета, за да изпълни плащането. С използването на тези данни системата Paysera автоматично се свързва с електронното банкиране на Платеца и инициира платежното нареждане. Когато изпълнява тази функция, Paysera не събира и не съхранява никакви данни за електронно банкиране, предоставени от Платеца (персонализирани защитни елементи) и крайният получател на данните е получателят на плащането, както е посочен от Платеца. Информацията, използвана при свързване с електронното банкиране на Платеца (идентификационен код на клиента, парола, генератор на кодове, пароли за карти и т.н.), е криптирана и се използва само за еднократно иницииране на платежното нареждане по време на една сесия. като сесията се поддържа единствено докато се получи потвърждението за плащане от ДПУ.

5. Платецът дава своето съгласие да инициира услугата за иницииране на плащания (УИП) по електронен път, като въведе данните си за електронно банкиране. Чрез използванегто на УИП на Paysera Платецът лично от свое име и едностранно инициира подаване на платежно нареждане към избрания доставчик на платежна услуга (ДПУ). Платежното нареждане може да бъде анулирано до момента на съгласието, дадено от Платеца за стартирането на УИП.

6. Ако Платецът има няколко разплащателни сметки в определена институция на ДПУ, по време на процеса на плащане Платецът избира сметката, от която възнамерява да изпълни плащането.

7. Предоставяйки УИП на Платеца, Paysera автоматично формира платежно нареждане, съгласно данните, предоставени на Paysera, като също така посочва:

7.1. ако получателят на средства е търговец (клиент на Paysera), от когото Платецът възнамерява да закупи стоки или услуги, основанието за плащането се показва автоматично, като се използват данните на Търговеца в системата, съгласно които по-късно търговецът (получателят на средствата) ще може лесно да разпознае платежното нареждане, стоките или услугата и основанието за плащането;

7.2. сумата, указана и потвърдена от Платеца по време на инициирането на платежното нареждане;

7.3. след като се формира платежно нареждане, данните за сумата, получателя или други данни за транзакция не могат да бъдат променени.

8. Платецът потвърждава (авторизира) платежно нареждане, автоматично създадено от Paysera.

9. След успешно иницииране на платежно нареждане, Paysera предоставя на Платеца и получателя потвърждение за успешното иницииране на платежното нареждане и успешното му изпълнение. Заедно с тази информация, Paysera предоставя данните, които позволяват на платеца и получателя да разпознаят платежната операция, сумата на платежната операция и в някои случаи (например, като се използва услугата за предоставяне на ЕГН) получателят ще може да разпознае Платеца заедно с данните, изпратени за платежната операция.

10. Paysera уведомява получателя на средствата за успешното изпълнение на платежно нареждане.

11. При инициирането на изпращането и изпълнението на платежно нареждане, Paysera предоставя на Платеца и на получателя данни, които позволяват да се идентифицират плащането и Платецът.

12. При предоставяне на услугата по иницииране на плащания Paysera не задържа средствата на Платеца по какъвто и да е начин, а незабавно ги прехвърля по сметката на получателя, като плаща средствата с електронни пари.

13. В случай, че ДПУ на Платеца иска да се смени парола, да се попълни въпросник или да бъде даден отговор на някои въпроси при иницииране на платежно нареждане, тези въпроси също могат да бъдат предоставени на Платеца чрез УИП посредника и да бъдат предадени на ДПУ на Платеца, след като Платецът е попълнил въпросника, за да може транзакцията да бъде изпълнена. Въпреки това, Paysera не предоставя никакви гаранции, че във всички подобни случаи, когато ДПУ на Платеца иска да бъде предоставена допълнителна информация, това ще бъде възможно да се извърши чрез УИП посредника. В случай, че изпълнението на такива действия е невъзможно, Paysera уведомява Платеца, че предоставянето на УИП в конкретния случай не е възможно и предоставя на Платеца стандартни инструкции за изпълнение на превод.

Отговорност

14. Paysera поема пълната отговорност за правилното осигуряване на паричния превод на Платеца към ДПУ, избран от Платеца, както и за сигурността и поверителността на данните за влизане в системата на електронното банкиране, предоставени от Платеца.

15. В случай, че Paysera е предоставила УИП и е заверила паричните средства, посочени от Платеца, към сметката на получателя, съгласно превода, иницииран от Платеца, но по някаква причина средствата не са удържани и прехвърлени или са върнати на Платеца, Paysera ще счита тези средства за задължение на Платеца към търговците.

Защита на данните

16. Paysera, като гарантира сигурността на паричните преводи и поверителността на данните на Платците, не съхранява никакви данни на Платеца, свързани с персонализирани елементи за сигурност (например уникален идентификатор, пароли или кодове за потвърждение (авторизация) на платежно нареждане) в използваните информационни технологии и сървъри. Всички получени данни се подават от самия субект на личните данни.

17. Всички данни за вход в системата на електронно банкиране (персонализирани защитни елементи) на Платеца се използват само по време на еднократна сесия; те са криптирани по време на предаването и не могат да бъдат видяни, възстановени или използвани в системата Paysera. Всеки път, когато Платецът инициира плащането, той/тя трябва да потвърждава многократно своята самоличност на ДПУ, който управлява неговия/нейния акаунт.

18. Всички данни, предоставени от Платеца в системата Paysera по време на процеса на изпълнение на плащането, се предават на ДПУ чрез безопасен канал, обезпечен със сертификат SSL.  Следователно данните за вход в системата на електронното банкиране на Платеца и кодовете за потвърждение (авторизация) на платежното нареждане остават сигурни и не могат да бъдат прихванати от трети лица.

19. За целите на предоставянето на платежни услуги в системата Paysera (по-специално УИП) се събират и съхраняват следните данни за паричен превод: пълно име, личен национален номер (ЕГН), дата на плащане, сума на плащане, основание за плащане, имейл адрес и номер на сметка на Платеца.

20. Paysera уведомява Платеца, че неговите лични данни ще бъдат управлявани от Paysera и Платецът, като инициира платежно нареждане в системата Paysera, използвайки УИП, се съгласява, че неговите лични данни ще бъдат управлявани и съхранявани от Paysera. Услугата не се предоставя на Платеца, в случай на несъгласие от страна на Платеца личните му данни да се управляват от Paysera или в случай, че по-късно лично се предостави писмен отказ за управление на личните данни, изпратен по пощата или чрез email.

21. Paysera гарантира сигурността на личните данни по следните начини:

21.1. не изисква други данни, освен тези, които се изискват за предоставянето на Услугата по иницииране на плащания;

21.2. осигурява информацията за Платеца, получена при предоставянето на Услугата по иницииране на плащания, която се предоставя само на получателя на средствата и само след получаване на ясно съгласие от страна на ползвателя на услугата;

21.3. не съхранява чувствителни данни за плащане на потребител на услугата, т.е. данни, които могат да бъдат използвани за извършване на измами, и включва персонализирани функции за сигурност;

21.4. гарантира, че персонализираните защитни елементи не са достъпни за други страни, освен за самия Платец и емитента на персонализираните защитни елементи (съответния ДПУ);

21.5. не използва данните за цели, различни от предоставянето на услугата по иницииране на плащания; няма достъп до и не съхранява данните за други цели, освен посочените;

21.6. не променя сумата, получателя и други елементи на платежната операция;

21.7. прилага подходящи организационни и технически мерки за защита на личните данни от случайно или незаконно унищожаване, промяна, разкриване и всякакви други незаконни действия, посочени в правните актове, регламентиращи обработката на лични данни;

21.8. въвежда мерки за предотвратяване на използването на услуги по иницииране на плащания от лица, които се стремят да придобият или поемат контрол върху средствата чрез измама.

22. Притежателят на личните данни има право да поиска да се запознае с личните данни, съхранявани от Paysera, да се запознае как се обработват, както и да поиска да му бъде предоставена такава информация, отнасяща се до него. Данните могат да бъдат предоставяни безплатно веднъж на календарна година, но в други случаи за предоставянето на такива данни може да бъде начислена такса в размер, който не надвишава стойността на предоставянето на данните.  

23. Субектът на личните данни има право да поиска от Paysera да коригира безплатно неточностите в неговите/нейните лични данни или да изтрие, ограничи или да ги прехвърли. Субектът на личните данни има също така правото да не се съгласи да се обработват неговите лични данни и да се разкриват на трети лица, освен когато това е необходимо за предоставянето на услуги, указани на уеб сайта. Моля, имайте предвид, че правото да бъде поискано незабавно изтриване на лични данни може да бъде ограничено или невъзможно поради правни задължения на Paysera, като доставчик на платежни услуги, да защитава данните за идентификация на клиента, платежни операции, сключени споразумения и т.н. за определения от закона срок.

24. При иницииране на платежна услуга, личните данни се съхраняват в продължение на 3 години след получаването им.

25. Заявки за достъп, корекция и отказ може да бъдат изпращани по електронна поща на адрес: support@paysera.bg. В искането Клиентът трябва да посочи точно своето име и фамилия. Данните за контакт с длъжностното лице на Paysera, отговарящо за защитата на личните данни, са следните: dpo@paysera.com.

Заключителни разпоредби

26. Платецът, използващ услугите на Paysera, трябва да се запознае с инструкциите и препоръките за безопасна употреба на системата Paysera.

27. Платецът има право да подаде искове и жалби относно предоставените платежни услуги на централния имейл адрес: support@paysera.bg. Писмена жалба на Платеца се разглежда не по-късно от 15 работни дни след получаването й. В изключителни случаи, когато поради обстоятелства, които са извън контрола на Paysera, отговорът не може да бъде предоставен в рамките на 15 работни дни, Paysera трябва да предостави неокончателен отговор. Във всеки случай, отговорът се предоставя не по-късно от 35 работни дни.

28. Настоящите правила влизат в сила след иницииране на платежно нареждане от страна на Платеца, като се използва УИП, предоставена от системата Paysera. Лицето, използващо УИП в системата Paysera, признава, че се е запознал/-а с настоящите Правила, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

29. Paysera си запазва правото да изменя тези Правила едностранно по всяко време и тези изменения влизат в сила след публикуването им. Препоръчва се потребителите винаги да се запознават с последната версия на тези Правила.