Откриване на набирателна сметка изцяло онлайн

За български и чуждестранни граждани
Услугата се заявява по електронен път. Проследявате напредъка по имейл или по телефон с клиентско обслужване на 14 езика.

Спестете време и усилия с възможностите на Paysera!
#
#
#

Конкурентно ниски такси. Вижте повече тук

#

Онлайн процес с клиентско обслужване по имейл или телефон

#

Подробна информация за отделните етапи по процедурата

#

Пълно съдействие от нашия екип за подготовката на документите

За кого е подходяща?

 • Физически лица, които желаят да регистрират търговско дружество в България.
 • Те могат да бъдат български или чуждестранни граждани.
#
#

За какво служи набирателната сметка?

Регистрация на търговско дружество

Откриването на набирателната сметка е част от процедурата по регистриране на ново търговско дружество в България. Тя се използва за внасяне на учредителния капитал преди фирмата да бъде регистрирана в Търговския регистър.

⚠️
Набирателната сметка НЕ е разплащателна сметка и по нея не могат да постъпват парични средства, различни от учредителния капитал на дружеството. Също така тя не може да се използва за извършване на плащания.

Стъпки за откриване на набирателна сметка

#
#

Бъдещият управител или представляващ на фирмата се регистрира през мобилното приложение на Paysera като физическо лице и попълва Въпросник за клиента.

#

Заявява по имейл искане за откриване на набирателна сметка. Получава отговор с информация за необходимите документи, които трябва да предостави.

#

Подадените документи се разглеждат и анализират. Изпращат се уточняващи въпроси относно дейността на фирмата.

#

След одобрение, се открива набирателна сметка в системата на Paysera, по която се внася учредителния капитал. На клиента се издава Удостоверение за внесен капитал, с което дружеството се вписва в Агенция по вписванията.

#

След вписване на дружеството в Агенцията по вписванията, клиентът следва стъпките за откриване на фирмена сметка.Набирателната сметка се закрива, а капиталът се прехвърля по новооткрита платежна сметка.

Често задавани въпроси

Набирателната сметка служи единствено и само за внасяне на уставен капитал при учредяване на ново търговско дружество. Тя не може да се използва за получаване на плащания или нареждане на парични преводи.  
Разплащателната сметка е основното средство за управление на паричните средства. Тя дава възможност за извършване на парични операции чрез онлайн и мобилно банкиране в реално време. Може да бъде свързана с платежна карта, откъдето да се извършват безкасови плащания.

Набирателната сметка се открива от бъдещия управител или представляващия дружеството. За целта той трябва предварително да се регистрира в Paysera през мобилното приложение, да се идентифицира като физическо лице и да попълни Въпросник за клиента. След това изпраща по имейл искане за откриване на набирателна сметка.

В зависимост от структурата и дейността на дружеството е възможно да бъдат изискани допълнителни от посочените по-долу документи или да бъдат изпратени доуточняващи въпроси.

Необходимите документи са:

 1. Споразумение за набирателна сметка;
 2. Учредителен акт, устав или дружествен договор на фирмата;
 3. Протокол от Общо събрание на съдружниците/акционерите/решение на едноличния собственик на капитала за учредяване на дружеството.

Клиентът следва да предостави информация за:

 • Съдружниците/акционерите/едноличния собственик на дружеството; 
 • Размерът на капитала и в случай на ООД, как той се разпределя между съдружниците; 
 • Кои лица ще представляват бъдещата фирма;
 • Подробно описание на конкретната дейност на дружеството;
 • Потенциални бизнес партньори /доставчици и клиенти;
 • Обяснение на целите (основанията) на операции, които ще бъдат извършвани;
 • Уебсайт и/или линк към платформи за електронна търговия, ако се използват  такива.

След вписване на дружеството в Търговския регистър, управителят следва да открие фирмена Paysera сметка, да попълни Въпросник за клиента на фирмата и да подаде информация към Обслужване на клиенти за закриване на набирателната сметка и прехвърляне на капитала по новооткритата фирмена сметка

Капиталът се внася с превод от българска банка в лева.